Přeskočit navigaci

Odborný referent územního rozhodování

Charakteristika

Odborný referent územního rozhodování vykonává činnosti požadované stavebním zákonem, s nutnou znalostí problematiky územního rozhodování a stavebního řádu, správního práva a územního plánování na úrovni krajských úřadů, úřadů obcí s rozšířenou působností a stavebních úřadů.

Činnosti

  • Metodické vedení a výkon dozoru na krajské úrovni nad činností stavebních úřadů ve věcech územního rozhodování (na úrovni krajského úřadu).
  • Poskytování informací pro pořizování ÚPD a ÚAP a výkon dalších činností, uložených úřadu stavebním zákonem (na úrovni obecných stavebních úřadů).
  • Přezkoumávání rozhodnutí o odvolání proti prvoinstančnímu rozhodnutí obecného stavebního úřadu dle Správního řádu (na úrovni krajského úřadu).
  • Určování příslušnosti k vedení územního řízení obecních stavebních úřadů v zákonem stanovených případech (na úrovni krajského úřadu).
  • Vedení územního řízení a vydávání územních rozhodnutí dle stavebního zákona (na úrovni obecných stavebních úřadů).
  • Vydávání územního souhlasu, územního opatření o stavební uzávěře, územního opatření o asanaci území (na úrovni obecných stavebních úřadů).
  • Zabezpečování agendy úpravy vztahů v území – předkupní právo, náhrady za změnu v území (na úrovni krajského úřadu).
  • Zabezpečování agendy úpravy vztahů v území – předkupní právo, náhrady za změnu v území (na úrovni obecných stavebních úřadů).

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3112 - Stavební technici 24 943 28 153
31129 - Ostatní stavební technici 31 933 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.