Přeskočit navigaci

Referent specialista finančního trhu

Charakteristika

Referent specialista finančního trhu vytváří koncepční materiály, komplexní analýzy, základní právní předpisy, hodnocení v oblasti finančního trhu.

Činnosti

 • Posuzování žádostí stavebních spořitelen o schválení nových všeobecných obchodních podmínek v oblasti stavebního spoření.
 • Příprava podkladů a průběžné sledování závazků a pohledávek ministerstva financí za stavebními spořitelnami a penzijními fondy.
 • Spolupráce se státními orgány, profesními asociacemi a účastníky finančního trhu na tvorbě a rozvoji datové základny analýz finančního trhu.
 • Tvorba koncepce a metodiky pro výkon státní kontroly dodržování podmínek pro poskytování státní podpory stavebního spoření.
 • Tvorba koncepce a metodiky pro výkon státního dozoru nad činností penzijních fondů a jejich depozitářů v rozsahu povinností uložených penzijním fondům zákonem, v souvislosti s poskytováním a vracením státního příspěvku.
 • Tvorba koncepce legislativní politiky v oblasti regulace finančního trhu (bankovnictví, kapitálový trh, pojišťovnictví, stavební spoření, penzijní připojištění a ochrana spotřebitele na finančním trhu).
 • Tvorba koncepce, politiky a strategie státní kontroly v systému stavebního spoření v souvislosti s poskytováním a vracením státní podpory a jejich sbližování s mezinárodními normami včetně systémové koordinace v rámci EU.
 • Tvorba koncepce, politiky a strategie státního dozoru v souvislosti s poskytováním a vracením státního příspěvku penzijního připojištění a jejich sbližování s mezinárodními normami, včetně systémové koordinace v rámci EU.
 • Tvorba koncepce, tvorba a zpracování analýz a vyhodnocování vývoje finančního trhu v ČR a jeho postavení v mezinárodních vztazích, včetně jednotného finančního trhu EU.
 • Tvorba návrhů koncepčně nových právních předpisů s celostátní působností v oblasti stavebního spoření a penzijního připojištění na základě závěrů z kontrol.
 • Tvorba návrhů, zpracování stanovisek a výkladů k právním předpisům upravující finanční trh včetně harmonizace s právem EU tvorby souvisejících dokumentů.
 • Tvorba politik, koncepcí rozvoje a analytických činností finančního trhu, včetně finanční stability a ochrany spotřebitele, a jeho sbližování s mezinárodními normami.
 • Vyhodnocování vývoje světového finančního trhu včetně vlivu světové globalizace na domácí finanční trh.
 • Zajišťování kontrolní působnosti ministerstva financí vůči stavebním spořitelnám a penzijním fondům.
 • Zpracovávání dopadových a srovnávacích studií v oblasti finančního trhu.
 • Zpracovávání podkladů ke koncepčním materiálům EU a mezinárodních organizací v oblasti finančního trhu (OECD, EO, WB a MMF).
 • Zpracovávání právních předpisů upravujících finanční trh ve spolupráci s orgánem dozoru nad finančním trhem, asociacemi sdružujícími subjekty podnikající na finančním trhu a s dalšími subjekty působícími na finančním trhu.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.