Přeskočit navigaci

Odborný referent stavebního řádu

Charakteristika

Odborný referent stavebního řádu na úrovni krajských stavebních úřadů, městských a obecních a místních stavebních úřadů vykonává činnosti požadované stavebním zákonem, s nutnou znalostí problematiky stavebního řádu, územního rozhodování a správního práva popř. územního plánování.

Činnosti

  • Nařizování odstranění stavby, pořízení zjednodušené projektové dokumentace stavby, provádění nezbytných úprav, provádění udržovacích prací, provedení neodkladné zabezpečovací práce, vyklizení stavby (na úrovni obecných stavebních úřadů).
  • Oznamování stavebního povolení a rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení, zahájení stavebního řízení, nařizování ústního jednání a místního šetření, zahájení územního řízení a nařízení ústního jednání a místního šetření (na úrovni obecných stavebních úřadů).
  • Provádění státního stavebního dohledu (na úrovni krajského úřadu).
  • Přezkoumávání rozhodnutí o odvolání proti prvoinstančnímu rozhodnutí obecného stavebního úřadu dle správního řádu (na úrovni krajského úřadu).
  • Přijímání návrhů nebo samostatné zahajování a vedení územního řízení, ohlášení na informační, reklamní a propagační zařízení, vydávání povolení na jeho umístění, ohlášení stavebnímu úřadu, žádosti na odstranění stavby a povolování odstranění stavby (na úrovni obecných stavebních úřadů).
  • Přijímání žádosti na poskytnutí státního stavebního příspěvku, žádosti na povolení předčasného užívání stavby před dokončením, rozhodnutí k předčasnému užívání (na úrovni obecných stavebních úřadů).
  • Přijímání žádosti o změnu stavby před dokončením a vydávání rozhodnutí o změně stavby před dokončením, přijímání žádosti o kolaudační souhlas, žádosti o stavební povolení (na úrovni obecných stavebních úřadů).
  • Ukládání pokuty za přestupky a správní delikty proti stavebnímu zákonu (na úrovni obecných stavebních úřadů).
  • Vedení stavebního řízení (na úrovni obecných stavebních úřadů).
  • Vydávání stavebního povolení, souhlasu s ohlášenou stavbou, kolaudačního souhlasu, souhlasu ke zkušebnímu provozu před vydáním kolaudačního souhlasu, rozhodnutí o změnách v užívání staveb (na úrovni obecných stavebních úřadů).

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3112 - Stavební technici 24 943 28 153
31129 - Ostatní stavební technici 31 933 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.