Přeskočit navigaci

Referent specialista správy účetnictví a auditu

Charakteristika

Referent specialista správy účetnictví a auditu řeší zásadní otázky rozvoje, tvoří právní předpisy v oblasti účetnictví, auditu a daňového poradenství a tvoří České účetní standardy.

Činnosti

  • Analýzy potřeb a závazků ČR, práva EU, mezinárodních účetních standardů a vývojových tendencí v oblasti účetnictví.
  • Stanovení směrné účtové osnovy, uspořádání a označování a obsahové vymezení položek účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky, pravidel zveřejnění účetní závěrky i výroční zprávy, účetních metod a jejich použití a metod pro provedení konsolidace účetních závěrek.
  • Tvorba koncepce dlouhodobého vývoje auditu a daňového poradenství.
  • Tvorba koncepce dlouhodobého vývoje účetnictví podnikatelů včetně finančních institucí, Pozemkového fondu a veřejného sektoru.
  • Tvorba koncepce dlouhodobého vývoje účetnictví s ohledem na potřeby státu při shromažďování účetních záznamů od vybraných účetních jednotek a pro sestavení účetních výkazů za ČR.
  • Tvorba zákonů a dalších právních předpisů v oblasti účetnictví podnikatelů, účetnictví veřejného sektoru, účetnictví státu, v oblasti auditu, daňového poradenství a jejich změn.
  • Zajišťování dalších úkolů týkajících se účetnictví a auditu, které vyplývají např. z Akčního plánu pro Českou republiku v oblasti účetnictví a auditu, či usnesení vlády, apod.
  • Zajišťování harmonizace právních předpisů v oblasti účetnictví s právem EU.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2411 - Specialisté v oblasti účetnictví 36 790 30 738
24114 - Metodici účetnictví 43 065 35 381

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.