Přeskočit navigaci

Specialista pro řízení státní správy dopravně správních agend a metodické vedení krajských úřadů a obecních úřadů s rozšířenou působností

Charakteristika

Specialista pro řízení státní správy dopravně správních agend a metodické vedení krajských úřadů a obecních úřadů s rozšířenou působností komplexně řídí výkon státní správy v oblasti agend řidičů dle zákona o provozu na pozemních komunikacích a zákona o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel.

Činnosti

  • Metodické řízení, vedení a kontrola krajských úřadů, obecních úřadů obcí s rozšířenou působností v oblasti realizace zkoušek a získávání průkazu zkušebního komisaře, registrace a provozování autoškol, získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a realizace správního řízení na úseku přestupkové agendy.
  • Odborné činnosti ústředního orgánu státní správy v oblasti autoškol, pravidel provozu na pozemních komunikacích, řidičských oprávnění a řidičských průkazů, vedení registrů a evidencí řidičů ve vztahu k obecním úřadům s rozšířenou působností, magistrátům statutárních měst a krajským úřadům.
  • Odborné činnosti ústředního orgánu státní správy v oblasti získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, agendy zkoušek žadatelů o vydání a vydávání průkazu zkušebního komisaře, agendy zkoušek žadatelů o vydání a vydávání profesního osvědčení, včetně vedení celého školícího systému.
  • Vedení a provádění školení a zkoušek zvláštní odborné způsobilosti dle zákona o úřednících územních samosprávních celků.
  • Výkon pravomoci ústředního orgánu státní správy dle zákona o přestupcích.
  • Výkon vrchního státního dozoru ve věcech získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a vrchního státního odborného dozoru ve věcech zákona o silničním provozu.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2141 - Specialisté v oblasti průmyslového inženýrství a v příbuzných oblastech 37 563 34 775
21414 - Specialisté v oblasti dopravy 35 450 29 482

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.