Přeskočit navigaci

Odborný referent silniční dopravy

Charakteristika

Odborný referent silniční dopravy provádí přímý výkon státní správy a státního odborného dozoru v silniční nákladní i osobní dopravě na ústředním orgánu nebo kraji, na úrovni ústředního orgánu zabezpečuje dohled nad školením řidičů přepravující nebezpečné věci a školením bezpečnostních poradců, ve statutárních městech zajišťuje především organizaci, tarifní systém a jízdní řády městské hromadné dopravy.

Činnosti

 • Dozor nad výkonem státního odborného dozoru vykonávaného dopravními úřady.
 • Harmonizace ekonomických podmínek jednotlivých druhů veřejné dopravy při zapojení do integrovaných dopravních systémů a při zajišťování celostátního informačního systému o jízdních řádech, včetně řešení krizových situací.
 • Kontrola použití finančních prostředků k zajištění poskytování žákovského jízdného dle zákona o silniční dopravě.
 • Kontrola použití finančních prostředků na zajištění dopravní obslužnosti.
 • Kontrola správnosti poskytování veřejné podpory ve veřejné silniční osobní dopravě.
 • Konzultace a poradenská činnost v oblasti mezinárodní silniční osobní dopravy.
 • Koordinace jízdních řádů veřejné dopravy v kraji.
 • Koordinování a zabezpečování komplexní kontrolní činnosti na úseku přepravy nebezpečných věcí působnosti zákona o silniční dopravě.
 • Organizace a výkon dozoru nad tímto školením a zkouškami.
 • Ověřování a provádění prověrek dobré pověsti dopravců.
 • Ověřování finanční způsobilosti dopravců vnitrostátní a mezinárodní silniční dopravy.
 • Ověřování odborné způsobilosti bezpečnostních poradců pro přepravu nebezpečných věcí.
 • Podílení se na přípravě a organizaci zkoušek odborné způsobilosti k provozování silniční dopravy.
 • Poskytování informací a dokladů o činnosti státního odborného dozoru Ministerstva dopravy.
 • Příprava podkladů na pravidelná bilaterální jednání smíšených komisí o silniční dopravě.
 • Rozhodování v odvolacím řízení ve věcech provozování silniční nákladní dopravy.
 • Řízení školení bezpečnostních poradců pro silniční přepravu nebezpečných věcí.
 • Samostatně rozhoduje v odvolacím řízení proti rozhodnutím dopravních úřadů ve věcech silniční osobní dopravy.
 • Schvalování zvláštního školení řidičů přepravujících nebezpečné věci.
 • Spolupráce s dopravními úřady k zajištění jednotného postupu výkonu státní správy a státního odborného dozoru v linkové osobní dopravě.
 • Spolupráce s územními orgány a orgány územní samosprávy při realizaci dopravních systémů ve městech a regionech.
 • Stanovení výše prokazatelné ztráty, která dopravci vznikne v důsledku plnění tohoto závazku.
 • Stanovení závazku veřejné služby, které je dopravce v linkové osobní dopravě povinen přijmout.
 • Tvorba plánů dopravní obsluhy území, včetně standardů ve veřejné silniční osobní dopravě.
 • Ukládání pokut za porušení zákona.
 • Vedení agendy mezinárodní silniční dopravy v relacích s vybranými státy.
 • Vedení přehledu o počtu dopravců na trhu silniční nákladní dopravy, o počtech vozidel a o jejich finanční způsobilosti.
 • Vedení správního řízení ve věcech mezinárodní silniční osobní dopravy.
 • Vydávání eurolicencí, opisů eurolicencí a osvědčení řidiče.
 • Vydávání licencí pro tuzemské i zahraniční dopravce provozu mezinárodních autobusových linek.
 • Vydávání písemných potvrzení o finanční způsobilosti dopravců.
 • Vydávání stanovisek ke koncesím a ke změnám údajů ve stanoviskách.
 • Výkon funkce dopravního úřadu v oblasti linkové osobní dopravy v kraji.
 • Výkon státního odborného dozoru nad dodržováním podmínek a povinností dopravců, odesílatelů nebo řidičů podle zákona o silniční dopravě a podle koncesní listiny nebo povolení.
 • Výkon státního odborného dozoru ve věcech získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k výkonu řízení motorových vozidel.
 • Vykonávání státního odborného dozoru na úseku mezinárodní linkové osobní dopravy a vrchní státní odborný dozor v mezinárodní příležitostné a kyvadlové dopravě.
 • Vyměřování a vybírání správních poplatků za úkony spojené s vydáváním licencí.
 • Zpracování protokolů a zápisů z kontrol státního odborného dozoru.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.