Přeskočit navigaci

Dětská sestra se zaměřením na ošetřovatelskou péči v dětské psychiatrii

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013-2014. Dětská sestra se zaměřením na ošetřovatelskou péči v dětské psychiatrii poskytuje, organizuje a metodicky řídí ošetřovatelskou péči, včetně vysoce specializované ošetřovatelské péče o děti s duševní poruchou nebo mentálním handicapem.

Činnosti

 • Bez indikace utváření vhodného sociálního léčebného prostředí a rozvíjení schopností dětí tak, aby bylo dosaženo optimálního stavu v aktivitách každodenního života.
 • Koordinace spolupráce mezi lůžkovým zařízením a terénními službami.
 • Na základě indikace lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru psychiatrie nebo dětská a dorostová psychiatrie, klinického psychologa nebo dětského klinického psychologa účast na terapeutických aktivitách dětí, adolescentů i jejich rodičů, poskytování poradenství a pomoci v rámci krizové intervence.
 • Provádění poradenské činnosti v oblasti prevence poruch duševního zdraví a resocializace dětí.
 • Provádění psychoterapie pod přímým vedením lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru psychiatrie nebo dětská a dorostová psychiatrie, klinického psychologa nebo dětského klinického psychologa.
 • Samostatné poskytování, organizace a metodické řízení ošetřovatelské péče, včetně vysoce specializované ošetřovatelské péče o děti s duševní poruchou nebo mentálním handicapem.
 • Spolupodílení se na vytváření podmínek pro návrat dítěte do vlastního sociálního prostředí.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
 • Astma bronchiale či jiná prognosticky závažná alergická onemocnění.
 • Chronická, prognosticky závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Osoby s kardiostimulátorem.
 • Prognosticky závažné imunodeficitní stavy.
 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí.
 • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2221 - Všeobecné sestry se specializací 28 348 33 329
22214 - Sestry pro pediatrii 27 953 30 869

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.