Přeskočit navigaci

Specialista pro přepravu nebezpečných věcí a zkazitelných potravin

Charakteristika

Specialista pro přepravu nebezpečných věcí a zkazitelných potravin zabezpečuje agendu přepravy, které podléhají mezinárodním dohodám.

Činnosti

  • Gesce v mezinárodních orgánech a organizacích pro problematiku mezinárodní silniční přepravy nebezpečných věcí a mezinárodní přepravy zkazitelných potravin.
  • Plnění závazků vyplývajících z mezinárodních dohod ADR a ATP a z členství v mezinárodních organizacích v rámci resortu ministerstva dopravy.
  • Provádění schvalování zvláštního školení řidičů přepravujících nebezpečné věci, organizace a výkon dozoru nad tímto školením a zkouškami formou přímé účasti.
  • Tvorba právní úpravy mezinárodních a vnitrostátních předpisů pro silniční přepravu nebezpečných věcí a přepravu zkazitelných potravin.
  • Výklad ustanovení mezinárodních dohod ADR a ATP včetně souvisejících vnitrostátních předpisů.
  • Zabezpečování automatizovaného informačního systému pro silniční přepravu nebezpečných věcí IS SOD ADR.
  • Zabezpečování školení bezpečnostních poradců pro silniční přepravu nebezpečných věcí, organizace ověřování odborné způsobilosti bezpečnostních poradců.
  • Zpracovávání odborných stanovisek k materiálům týkajícím se silniční dopravy pro jednání ve vládě, mezinárodních orgánech a organizacích, zejména ve vztahu k přepravě nebezpečných věcí a přepravě zkazitelných potravin.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2141 - Specialisté v oblasti průmyslového inženýrství a v příbuzných oblastech 37 563 34 775
21414 - Specialisté v oblasti dopravy 35 450 29 482

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.