Přeskočit navigaci

Specialista pro mezinárodní silniční nákladní dopravu

Charakteristika

Specialista pro mezinárodní silniční nákladní dopravu komplexně řídí a zabezpečuje agendu mezinárodní silniční nákladní dopravy na území ČR.

Činnosti

  • Koordinace provozu mezinárodní silniční nákladní dopravy s celními orgány, zastupitelskými úřady, orgány ochrany životního prostředí a dalšími orgány státní správy a jednotlivými dopravci.
  • Práce na zajišťování úkolů vyplývajících z účasti v pracovních orgánech pro silniční nákladní dopravu.
  • Projednávání předpisů EU v oblasti silniční nákladní dopravy a zpracovávání podkladů k těmto předpisům a aplikace těchto předpisů do vnitrostátního právního řádu včetně zajišťování jejich praktické realizace.
  • Sjednávání kontingentů povolení pro mezinárodní nákladní dopravu do vybraných zemí.
  • Tvorba, projednání a přijímání mezinárodních dohod v oblasti mezinárodní silniční dopravy, spoluvytváření koncepcí a jejich sjednávání.
  • Vedení správního řízení v prvním stupni ve věcech udělování povolení pro vnitrostátní přepravu prováděnou dopravci nerezidenty na území ČR.
  • Zabezpečování agendy mezinárodní silniční nákladní dopravy v relacích s vybranými státy.
  • Zabezpečování distribuce českých povolení pro mezinárodní silniční nákladní dopravu.
  • Zajišťování úkolů plynoucích z dvoustranných a mnohostranných dohod o silniční nákladní dopravě, na příprava nových dvoustranných a mnohostranných dohod.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2141 - Specialisté v oblasti průmyslového inženýrství a v příbuzných oblastech 37 563 34 775
21414 - Specialisté v oblasti dopravy 35 450 29 482

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.