Přeskočit navigaci

Sestra pro perioperační péči

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013-2014. Sestra pro perioperační péči samostatně bez indikace lékaře poskytuje, organizuje a metodicky řídí ošetřovatelskou péči, včetně vysoce specializované ošetřovatelské péče, podílí se na preventivní, léčebné, diagnostické, rehabilitační, neodkladné nebo dispenzární péči o pacienty před, v průběhu a bezprostředně po operačním výkonu, včetně intervenčních, invazivních a diagnostických výkonů.

Činnosti

  • Instrumentace při operačních výkonech.
  • Provádění antisepse operačního pole u pacientů.
  • Provádění početní kontroly nástrojů a použitého materiálu ve spolupráci s lékařem-operatérem.
  • Provádění specializovaných sterilizačních a dezinfekčních postupů.
  • Příprava instrumentaria, zdravotnických prostředků a jiného potřebného materiálu a pomůcek před, v průběhu a po operačním výkonu.
  • Zajišťování manipulace s operačními stoly, přístroji a tlakovými nádobami.
  • Zajišťování polohy a fixace pacientů na operačním stole před, v průběhu a po operačním výkonu, včetně prevence komplikací z imobilizace, provádění zarouškování pacientů.
  • Zajišťování stálé připravenosti pracoviště ke standardním a speciálním operačním výkonům.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2221 - Všeobecné sestry se specializací 28 348 33 329
22213 - Sestry pro perioperační péči 30 234 36 246

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání