Přeskočit navigaci

Referent specialista speciálního stavebního úřadu ve věcech vodních děl

Charakteristika

Referent specialista speciálního stavebního úřadu ve věcech vodních děl (vodoprávní úřad na příslušné úrovni tzn. ministerstvo, kraj, obec) vykonává povolování provedení vodních děl, jejich změn a změn v užívání v souladu s vodním a stavebním zákonem.

Činnosti

  • Poskytování zákonem určených informací katastrálnímu úřadu.
  • Povolování provedení vodních děl, jejich změn a změn v užívání, podle zákona o vodách a stavebního zákona.
  • Rozhodování (podle příslušnosti) v pochybnostech, zda jde o vodní dílo.
  • Rozhodování o odstranění vodního díla.
  • Stanovování podmínek pro povolování vodního díla.
  • Vydávání souhlasu ke stavbám a zařízením, k nimž není třeba povolení podle vodního zákona, ale mohou ovlivnit vodní poměry – např. stavbám v ochranných pásmech vodních zdrojů nebo některým stavbám v záplavovém území.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2142 - Stavební inženýři 31 106 32 740
21427 - Stavební inženýři výstavby budov 35 072 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.