Přeskočit navigaci

Referent specialista silniční dopravy

Charakteristika

Referent specialista silniční dopravy zpracovává vývojové koncepce, metodiku a normotvornou činnost ústředního orgánu státní správy v oblasti silniční dopravy, včetně aplikace právních předpisů EU.

Činnosti

 • Aplikace mezinárodních dokumentů do vnitrostátního právního řádu v silniční dopravě.
 • Koordinace plnění závazků vyplývajících z mezinárodních smluv a dohod o silniční dopravě.
 • Rozhodování o opravných prostředcích ve správním řízení v oblasti silniční dopravy.
 • Spolupráce s partnerskými státními orgány (Celní orgány, Policie apod.).
 • Spolupráce se sousedními kraji v rámci komplexního zajištění dopravní obslužnosti území kraje.
 • Tvorba koncepce dopravních systémů a dopravní obslužnosti kraje.
 • Tvorba koncepce výhledového rozvoje sítě veřejné hromadné dopravy na území kraje.
 • Vedení celostátního informačního systému o jízdních řádech v silniční linkové osobní dopravě.
 • Výkon vrchního státního odborného dozoru v linkové osobní dopravě.
 • Vytváření a koordinace koncepčních projektů v oblasti dopravy pro programy rozvoje kraje.
 • Zadávání projektů řešení výzkumu a vývoje v silniční dopravě.
 • Zajišťování a ověřování zvláštní odborné způsobilosti úředníků nižších článků státní správy a samosprávních celků v oblasti silniční dopravy.
 • Zajišťování jednotného postupu výkonu státní správy v oblasti silniční dopravy a koordinace činnosti Dopravních úřadů na území ČR.
 • Zpracování koncepce výkonu státní správy v oblasti silniční dopravy na území ČR.
 • Zpracování věcných záměrů při tvorbě zákonů a prováděcích předpisů v oblasti silniční dopravy s celostátní platností.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.