Přeskočit navigaci

Referent specialista speciálního stavebního úřadu ve věcech staveb pozemních komunikací

Charakteristika

Referent specialista speciálního stavebního úřadu ve věcech staveb pozemních komunikací zajišťuje povolovací a rozhodovací proces při výstavbě silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací v souladu se stavebním zákonem a zákonem o pozemních komunikacích.

Činnosti

  • Činnost odvolacího orgánu.
  • Na úrovni kraje - rozhodování o opravných prostředcích proti rozhodnutím obecního úřadu obce s rozšířenou působností a proti rozhodnutím obcí.
  • Na úrovni MSD – rozhodování o opravných prostředcích proti rozhodnutím orgánu kraje.
  • Povolování staveb pozemních komunikací podle podmínek stavebního zákona a obecných technických požadavcích na stavbu komunikace – úroveň a příslušnost k povolování se řídí podle druhu komunikací . (ministerstvo, krajský úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností, obec) .
  • Rozhodování o změně užívání stavby nebo jejím odstranění v případě zrušení pozemní komunikace.
  • Zřizování věcných břemen za účelem výstavby pozemních komunikací, zřízených na cizím pozemku.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2142 - Stavební inženýři 31 106 32 740
21428 - Stavební inženýři výstavby inženýrských děl 39 481 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.