Přeskočit navigaci

Specialista pro oblast výkonu státní správy provozování letišť a leteckých staveb

Charakteristika

Specialista pro oblast výkonu státní správy provozování letišť a leteckých staveb v působnosti ústředního orgánu Ministerstva dopravy je zaměřený na letištní infrastrukturu a letecká pozemní zařízení včetně vlastního provozu letiště.

Činnosti

 • Metodické řízení a komplexní výkon správní kontroly nad implementací leteckých předpisů v oblasti vlastního provozu letiště, letištní infrastruktury a leteckých pozemních zařízení.
 • Návrh prognóz a koncepcí rozvoje letištní infrastruktury ČR včetně projednání s příslušnými orgány.
 • Podíl na projednávání schengenské problematiky v pracovních skupinách k tomu určených včetně implementace schengenských standardů na mezinárodních letištích ČR.
 • Podíl na vytváření zásad a zpracování koncepcí ekologické politiky a ochrany životního prostředí v oblasti civilního letectví.
 • Podíl na zadávání a vyhodnocování veřejných obchodních soutěží.
 • Podíl na zpracování celostátní územní ochrany leteckých pozemních zařízení.
 • Posuzování a zaujímání stanovisek k územně plánovací dokumentace dotýkající se zájmů letištní infrastruktury.
 • Realizace organizačních a administrativních úkonů směřujících k zajištění provozování veřejného letiště po dobu, po kterou není vlastník letiště schopen zajistit jeho provozování vlastními silami nebo prostřednictvím jiného provozovatele.
 • Vedení správních řízení o vydání rozhodnutí o zavedení provozních omezení ke snížení hluku na letišti.
 • Výkon státní správy včetně zpracování odborných podkladů pro vydávání obecné závazných předpisů v oblasti letištní infrastruktury a leteckých pozemních zařízení.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
 • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Correction warning: Write permissions are required on the defined temp directory for the chart image file to be created. To enable you to view the chart this has defaulted to streaming which has a high performance cost over the file based system. Please resolve your permissions issue for this warning to be removed. For more information, please see this kb: http://dotnetcharting.com/kb/article.aspx?id=10018
Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2142 - Stavební inženýři 31 106 32 740
21429 - Ostatní stavební inženýři 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.