Přeskočit navigaci

Specialista pro oblast výkonu státní správy provozování letišť a leteckých staveb

Charakteristika

Specialista pro oblast výkonu státní správy provozování letišť a leteckých staveb v působnosti ústředního orgánu Ministerstva dopravy je zaměřený na letištní infrastrukturu a letecká pozemní zařízení včetně vlastního provozu letiště.

Činnosti

 • Metodické řízení a komplexní výkon správní kontroly nad implementací leteckých předpisů v oblasti vlastního provozu letiště, letištní infrastruktury a leteckých pozemních zařízení.
 • Návrh prognóz a koncepcí rozvoje letištní infrastruktury ČR včetně projednání s příslušnými orgány.
 • Podíl na projednávání schengenské problematiky v pracovních skupinách k tomu určených včetně implementace schengenských standardů na mezinárodních letištích ČR.
 • Podíl na vytváření zásad a zpracování koncepcí ekologické politiky a ochrany životního prostředí v oblasti civilního letectví.
 • Podíl na zadávání a vyhodnocování veřejných obchodních soutěží.
 • Podíl na zpracování celostátní územní ochrany leteckých pozemních zařízení.
 • Posuzování a zaujímání stanovisek k územně plánovací dokumentace dotýkající se zájmů letištní infrastruktury.
 • Realizace organizačních a administrativních úkonů směřujících k zajištění provozování veřejného letiště po dobu, po kterou není vlastník letiště schopen zajistit jeho provozování vlastními silami nebo prostřednictvím jiného provozovatele.
 • Vedení správních řízení o vydání rozhodnutí o zavedení provozních omezení ke snížení hluku na letišti.
 • Výkon státní správy včetně zpracování odborných podkladů pro vydávání obecné závazných předpisů v oblasti letištní infrastruktury a leteckých pozemních zařízení.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
 • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2142 - Stavební inženýři 31 106 32 740
21429 - Ostatní stavební inženýři 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.