Přeskočit navigaci

Referent specialista státní pokladny

Charakteristika

Referent specialista státní pokladny tvoří koncepci politiky státní pokladny, rozvojové směry správy finančních aktiv a pasiv, řízení likvidity veřejných rozpočtů a správy státního dluhu.

Činnosti

 • Kontroling a vykazování veřejného sektoru v souladu se závazky ČR vůči EU.
 • Koordinace činností při plnění konkrétních úkolů vyplývajících z realizace projektu.
 • Posuzování vývoje veřejných rozpočtů.
 • Práce na legislativních změnách, týkajících se státní pokladny v oblasti rozpočtu, účetnictví, kontroly a vzdělávání.
 • Řízení a realizace projektu Státní pokladna.
 • Správa, navrhování a koordinace centrálních databází projektu Státní pokladna.
 • Stanovení metodik a organizace platebního a zúčtovacího systému veřejných rozpočtů.
 • Stanovení základních koncepčních a rozvojových směrů meziresortní koncepce pro vnitřní kontrolní systém (řídící kontrolu) ve státní pokladně, včetně provádění koordinace a dohledu nad uplatňováním jednotných pravidel týkajících se vnitřního kontrolního systému, metodického řízení a monitorování fungování vnitřního kontrolního systému, vyhodnocování rizik, vypracování zpráv a zpracování návrhů na odstranění zjištěných nedostatků, spolupráce na legislativních změnách v oblasti vnitřního kontrolního systému státní pokladny.
 • Stanovení základních koncepčních a rozvojových směrů platebního a zúčtovacího systému realizace veřejných rozpočtů a jejich závěrečného zúčtování.
 • Tvorba celostátní koncepce rozvoje vzdělávání v oboru působnosti Státní pokladny.
 • Tvorba koncepce politiky státní pokladny.
 • Tvorba návrhů nejsložitějších právních úprav korespondujících s mezinárodním právem a právem Evropské unie a v oboru působnosti Státní pokladny.
 • Zajištění kompatibility s mezinárodními výkazy.
 • Zajištění vazeb na mezinárodní standardy pro veřejný sektor.
 • Zpracování bilancí o příjmech a výdajích územních rozpočtů, analýz o plnění vztahů státního rozpočtu k územním orgánům a zpracování odvětvových bilancí o plnění státního rozpočtu a tabulkové přílohy pro státní závěrečný účet.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2411 - Specialisté v oblasti účetnictví 36 790 30 738
24119 - Ostatní specialisté v oblasti účetnictví 34 690 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.