Přeskočit navigaci

Referent specialista rozpočtu a financování územně samosprávních celků

Charakteristika

Referent specialista rozpočtu a financování územně samosprávních celků (ÚSC) spravuje finanční vztahy územních rozpočtů ke státnímu rozpočtu (SR) a státnímu závěrečnému účtu.

Činnosti

 • Operativní řízení financování ÚSC v průběhu roku a zpracovávání analýz financování rozpočtů ÚSC.
 • Posuzování návrhů na prominutí odvodů a penále, vyměřených na základě porušení rozpočtové kázně v oblasti své působnosti.
 • Posuzování veškerých předpisů, koncepcí, strategií a metodiky, týkajících se území, vytvořených jinými resorty.
 • Příprava a uvolňování dotací poskytovaných v rámci souhrnného finančního vypořádání vztahů SR k rozpočtům ÚSC.
 • Správa části SR týkající se realizace dotací ÚSC z kapitol všeobecné pokladní správy (VPS) a operací státních finančních aktiv (OSFA).
 • Správa databází s údaji o ÚSC.
 • Tvorba návrhů finančních vztahů SR k rozpočtům ÚSC.
 • Tvorba právních předpisů týkajících se financování ÚSC včetně harmonizace legislativního a rozpočtového rámce veřejných financí.
 • Tvorba právních předpisů, koncepcí, strategie a metodiky týkající se financování ÚSC.
 • Výkon řídící kontroly při čerpání prostředků z rozpočtů ÚSC podle zákona o finanční kontrole.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2411 - Specialisté v oblasti účetnictví 36 790 30 738
24115 - Rozpočtáři specialisté 40 262 34 736

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.