Přeskočit navigaci

Referent specialista rozpočtu kapitol

Charakteristika

Referent specialista rozpočtu kapitol zajišťuje plánování a koordinaci rozpočtů příslušných kapitol při jejich financování.

Činnosti

 • Aktualizace rozpočtové legislativy a prováděcích právních předpisů.
 • Analýza výsledků hospodaření ministerstva a zpracování návrhů a opatření.
 • Analýza výsledků hospodaření rozpočtové kapitoly ministerstva a zpracování návrhů rozpočtových opatření.
 • Metodické usměrňování resortních organizačních složek státu financovaných v rámci rozpočtového hospodaření kapitoly ministerstva.
 • Posuzování a kontrola návrhů závěrečných účtů kapitol a státního fondu.
 • Posuzování a kontrola realizace programového financování reprodukce majetku financovaných kapitol. Výkon kontroly čerpání prostředků financovaných kapitol.
 • Provádění rozpočtových opatření v rámci rozpočtu ministerstva.
 • Příprava návrhů rozpočtů kapitol a státního fondu, rozpis výdajových rámců a příslušných rozpočtových limitů.
 • Rozpracování základních parametrů státního rozpočtu podle kapitol.
 • Sestavení návrhu rozpočtu a střednědobého výhledu kapitoly ministerstva a včetně návrhů rozpočtů a střednědobých výhledů resortních organizačních složek státu a příspěvkových organizací.
 • Sestavení návrhu rozpočtu a střednědobého výhledu ministerstva, provedení rozpisu rozpočtu ministerstva a limitů regulace zaměstnanosti na správce rozpočtových prostředků ministerstva.
 • Sledování a analýza plnění státního rozpočtu.
 • Transformace koncepce fiskální politiky státu do ekonomických nástrojů státního rozpočtu.
 • Tvorba návrhu zákona o státním rozpočtu, příprava souhrnného materiálu o státním rozpočtu.
 • Vypracování střednědobých výhledů kapitol a státního fondu.
 • Vystavování limitů pro čerpání prostředků z bankovních účtů jednotlivých resortních organizačních složek státu v rámci běžných výdajů.
 • Zpracování přehledu správců položek rozpočtu ministerstva a jejich příkazců a přehled neinvestičních komodit pro účely zadávání veřejných zakázek.
 • Zpracování rozborů hospodaření s prostředky státního rozpočtu v kapitole ministerstva a závěrečného účtu kapitoly ministerstva.
 • Zpracování rozborů hospodaření s rozpočtovými prostředky ministerstva.
 • Zpracování rozpisu závazných ukazatelů státního rozpočtu a limitů regulace zaměstnanosti na resortní organizace.
 • Zpracovávání částí státního závěrečného účtu.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2411 - Specialisté v oblasti účetnictví 36 790 30 738
24115 - Rozpočtáři specialisté 40 262 34 736

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.