Přeskočit navigaci

Specialista pro oblast tvorby systému ochrany civilního letectví před protiprávními činy

Charakteristika

Specialista pro oblast tvorby systému ochrany civilního letectví před protiprávními činy je zaměřený na bezpečnostní problematiku civilního letectví, který zpracovává národní program ochrany civilního letectví před protiprávními činy v souladu s předpisy Evropského společenství a vykonává státní dozor nad opatřeními správního orgánu prvního stupně.

Činnosti

  • Schvalování bezpečnostních programů zpracovaných provozovateli letišť, leteckými dopravci, provozovateli letových provozních služeb, poskytovateli služeb při odbavovacím procesu na letišti a schváleným agentem (předává k přepravě náklad, poštu a kurýrní zásilky).
  • Vedení seznamu schválených agentů a jeho zveřejňování způsobem umožňujícím dálkový přístup.
  • Vydávání osvědčení o odborné způsobilosti osobám provádějícím detekční kontrolu k zavádění a plnění opatření a postupů uvedených v bezpečnostních programech provozovatelů letišť a leteckých činností.
  • Zajišťování instanční kontroly úrovně výkonu státní správy a státního dozoru nad opatřeními v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy přijímanými správním orgánem prvního stupně.
  • Zpracovávání a vydávání národního programu ochrany civilního letectví před protiprávními činy podle předpisů Evropských společenství.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Correction warning: Write permissions are required on the defined temp directory for the chart image file to be created. To enable you to view the chart this has defaulted to streaming which has a high performance cost over the file based system. Please resolve your permissions issue for this warning to be removed. For more information, please see this kb: http://dotnetcharting.com/kb/article.aspx?id=10018
Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2141 - Specialisté v oblasti průmyslového inženýrství a v příbuzných oblastech 37 563 34 775
21414 - Specialisté v oblasti dopravy 35 450 29 482

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.