Přeskočit navigaci

Odborný referent sociálního pojištění

Charakteristika

Odborný referent sociálního pojištění koordinuje a metodicky usměrňuje výkon státní správy v oblasti důchodového a nemocenského pojištění, v oblasti provádění výběru a vymáhání pojistného na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti ve vymezené územní působnosti.

Činnosti

  • Aprobační činnost v důchodové agendě, včetně agendy s mezinárodním prvkem.
  • Koordinace a usměrňování provádění důchodového a nemocenského pojištění ve vymezené územní působnosti.
  • Koordinace a usměrňování provádění výběru a vymáhání pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ve vymezené územní působnosti.
  • Promíjení penále ve stanovených případech.
  • Rozhodování sporných a zvlášť složitých případů dávkové agendy a určování způsobu jejich vyřízení.
  • Rozhodování sporných a zvlášť složitých případů plnění povinností, vymáhání pohledávek a sankčních opatření při neplnění povinností plátců pojistného.
  • Vymáhání pohledávek všemi formami správního a soudního výkonu rozhodnutí a jedná před příslušnými soudy ve věcech vymáhání a právního zajištění pohledávek.
  • Zabezpečování administrativní agendy spojené s výkonem činnosti lékařské posudkové služby (úplnost podkladové dokumentace, plnění lhůt řízení, rozeslání a předání dokumentace, protokolů o jednání, posudků).

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.