Přeskočit navigaci

Specialista nemocenského pojištění

Charakteristika

Specialista nemocenského pojištění zpracovává koncepce, koordinuje a metodicky usměrňuje výkon státní správy v oblasti nemocenského pojištění včetně analytické a normotvorné činnosti.

Činnosti

  • Celostátní koordinace a metodické usměrňování výkonu státní správy v oblasti nemocenského pojištění.
  • Implementace práva sociálního zabezpečení Evropských společenství do českého právního řádu.
  • Koncepční a normotvorná činnosti v oblasti nemocenského pojištění zaměstnanců a pojistného.
  • Konzultační činnost a aprobace ve zvlášť složitých agendách nemocenského pojištění.
  • Metodické řízení v oblasti kontroly dodržování léčebného režimu.
  • Zabezpečování jednotného postupu na úseku kontrol v oblasti placení pojistného, provádění nemocenského pojistného a hospodaření s finančními prostředky.
  • Zastupování organizace v soudních jednáních a rozhodování o odvoláních proti rozhodnutím v určených věcech.
  • Zpracování celostátních analýz vývoje, prognóz a opatření pro zachování finanční rovnováhy nemocenského pojištění včetně analýz dopadů právních úprav.
  • Zpracovávání ekonomické rozvahy k návrhům koncepce sociálního pojištění a dopadů do úprav v této oblasti včetně návrhu sazeb pojistného.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2413 - Finanční analytici a specialisté v peněžnictví a pojišťovnictví 44 491 35 788
24139 - Ostatní specialisté v peněžnictví a pojišťovnictví 45 268 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.