Přeskočit navigaci

Specialista pro oblast výkonu státní správy na úseku obchodní letecké dopravy

Charakteristika

Specialista pro oblast výkonu státní správy na úseku obchodní letecké dopravy vykonává státní správu ústředního orgánu Ministerstva dopravy v dopravně přepravním procesu obchodní letecké dopravy.

Činnosti

  • Koordinace plnění závazků vyplývajících z členství v Mezinárodní organizaci pro civilní letectví ICAO a Evropské konferenci pro civilní letectví ECAC v oblasti nežádoucích a deportovaných cestujících a předávání informací o cestujících.
  • Podíl na řešení závažných otázek přístupu na přepravní trh, přepravních práv, kapacit, tarifů a letových řádů při provozu mezinárodních pravidelných i nepravidelných leteckých služeb.
  • Tvorba koncepce civilního letectví včetně koordinace s mezinárodními systémy a mezinárodními vládními i nevládními organizacemi, včetně promítání závazků vyplývajících z členství v mezinárodních organizacích, úmluvách a dohodách.
  • Vedení správních řízení o schválení letového řádu zahraničního leteckého dopravce.
  • Vedení správních řízení o udělení a odebrání přepravních práv leteckému dopravci.
  • Vedení správních řízení o vydání povolení pro zahraničního leteckého dopravce k provozování obchodní letecké dopravy do nebo z České republiky nebo na území České republiky.
  • Vyhodnocování mezinárodních dohod o letecké dopravě a leteckých službách, na jejichž základě se koordinuje působnost tuzemských a zahraničních leteckých dopravců na přepravním trhu.
  • Výklad sjednaných dvoustranných smluvních dokumentů.
  • Zpracování odborných stanovisek a zajišťování instanční kontroly úrovně výkonu státní správy a státního dozoru nad provozem obchodní letecké dopravy správním orgánem prvního stupně.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2141 - Specialisté v oblasti průmyslového inženýrství a v příbuzných oblastech 37 563 34 775
21414 - Specialisté v oblasti dopravy 35 450 29 482

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.