Přeskočit navigaci

Referent specialista pro oblast letecké dopravy

Charakteristika

Referent specialista pro oblast letecké dopravy je odborník dopravně přepravního procesu obchodní letecké dopravy, který v působnosti Úřadu pro civilní letectví vykonává zejména inspekční činnost u provozovatelů obchodní letecké dopravy a posuzuje žádosti o vydání nebo obnovu Osvědčení leteckého provozovatele provozovatelů obchodní letecké dopravy a dále provádí státní dozor nad provozovateli leteckých prací a letové činnosti pro vlastní potřebu.

Činnosti

 • Dozor nad činností stanovišť letištní letové informační služby (AFIS), vydávání Pověření pro školy pro přípravu dispečerů AFIS.
 • Koordinace plnění závazků vyplývajících z členství v Mezinárodní organizaci pro civilní letectví ICAO a Evropské konferenci pro civilní letectví ECAC v oblasti nežádoucích a deportovaných cestujících a předávání informací o cestujících.
 • Odborná posuzování žádostí o vydání a prodloužení Osvědčení způsobilosti pro provoz syntetických výcvikových zařízení a provádění dozoru nad jejich provozem.
 • Podíl na řešení závažných otázek přístupu na přepravní trh, přepravních práv, kapacit, tarifů a letových řádů při provozu mezinárodních pravidelných i nepravidelných leteckých služeb.
 • Posuzování správného uplatňování leteckých předpisů u provozovatelů leteckých prací.
 • Posuzování správného uplatňování leteckých předpisů u provozovatelů obchodní letecké dopravy.
 • Posuzování žádostí o vydání nebo obnovu Osvědčení leteckého provozovatele provozovatelů obchodní letecké dopravy.
 • Posuzování žádostí o vydání, prodloužení nebo změnu povolení k provozování letecké činnosti pro vlastní potřebu.
 • Příprava podkladů pro vydávání souhlasu k létání letadel bez pilota a výkon státního dozoru nad touto činností.
 • Příprava podkladů pro vydávání souhlasu k leteckým veřejným vystoupením a leteckým soutěžím a akrobatickým vystoupením.
 • Tvorba koncepce civilního letectví včetně koordinace s mezinárodními systémy a mezinárodními vládními i nevládními organizacemi, včetně promítání závazků vyplývajících z členství v mezinárodních organizacích, úmluvách a dohodách.
 • Vedení správních řízení o schválení letového řádu zahraničního leteckého dopravce.
 • Vedení správních řízení o udělení a odebrání přepravních práv leteckému dopravci.
 • Vedení správních řízení o vydání povolení pro zahraničního leteckého dopravce k provozování obchodní letecké dopravy do nebo z České republiky nebo na území České republiky.
 • Vyhodnocování mezinárodních dohod o letecké dopravě a leteckých službách, na jejichž základě se koordinuje působnost tuzemských a zahraničních leteckých dopravců na přepravním trhu.
 • Výklad sjednaných dvoustranných smluvních dokumentů.
 • Výkon dozoru nad letadly zahraničních provozovatelů v rámci programu SAFA.
 • Výkon státního dozoru nad uživateli letadel pro rekreační a sportovní létání.
 • Zpracování odborných stanovisek a zajišťování instanční kontroly úrovně výkonu státní správy a státního dozoru nad provozem obchodní letecké dopravy správním orgánem prvního stupně.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.