Přeskočit navigaci

Specialista důchodového pojištění

Charakteristika

Specialista důchodového pojištění koordinuje a metodicky usměrňuje činnost územních správních úřadů v oblasti důchodového pojištění. Vykonává analytickou, koncepční a normotvornou činnosti v oblasti důchodového pojištění.

Činnosti

  • Celostátní koordinace a metodika usměrňování výkonu státní správy v oblasti důchodového pojištění.
  • Implementace práva sociálního zabezpečení Evropských společenství do českého právního řádu.
  • Koncepční a normotvorné činnosti v oblasti důchodového pojištění.
  • Provádění školící a konzultační činnost v oblasti rozhodování o dávkách důchodového pojištění s přihlédnutím ke specifikům evropských a mezinárodních agend.
  • Příprava mezinárodních smluv o sociálním zabezpečení.
  • Zajišťování jednotného postupu na úseku kontrol organizací v oblasti plnění úkolů při provádění důchodového pojištění, včetně vedení evidenčních listů důchodového pojištění.
  • Zpracování celostátních analýz vývoje, prognóz a opatření pro zachování finanční rovnováhy důchodového pojištění včetně analýz dopadů právních úprav.
  • Zpracovávání ekonomické rozvahy k návrhům koncepce sociálního pojištění a dopadů do úprav v této oblasti včetně návrhu sazeb pojistného.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2413 - Finanční analytici a specialisté v peněžnictví a pojišťovnictví 44 491 35 788
24139 - Ostatní specialisté v peněžnictví a pojišťovnictví 45 268 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.