Přeskočit navigaci

Specialista důchodového pojištění

Charakteristika

Specialista důchodového pojištění koordinuje a metodicky usměrňuje činnost územních správních úřadů v oblasti důchodového pojištění. Vykonává analytickou, koncepční a normotvornou činnosti v oblasti důchodového pojištění.

Činnosti

  • Celostátní koordinace a metodika usměrňování výkonu státní správy v oblasti důchodového pojištění.
  • Implementace práva sociálního zabezpečení Evropských společenství do českého právního řádu.
  • Koncepční a normotvorné činnosti v oblasti důchodového pojištění.
  • Provádění školící a konzultační činnost v oblasti rozhodování o dávkách důchodového pojištění s přihlédnutím ke specifikům evropských a mezinárodních agend.
  • Příprava mezinárodních smluv o sociálním zabezpečení.
  • Zajišťování jednotného postupu na úseku kontrol organizací v oblasti plnění úkolů při provádění důchodového pojištění, včetně vedení evidenčních listů důchodového pojištění.
  • Zpracování celostátních analýz vývoje, prognóz a opatření pro zachování finanční rovnováhy důchodového pojištění včetně analýz dopadů právních úprav.
  • Zpracovávání ekonomické rozvahy k návrhům koncepce sociálního pojištění a dopadů do úprav v této oblasti včetně návrhu sazeb pojistného.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Correction warning: Write permissions are required on the defined temp directory for the chart image file to be created. To enable you to view the chart this has defaulted to streaming which has a high performance cost over the file based system. Please resolve your permissions issue for this warning to be removed. For more information, please see this kb: http://dotnetcharting.com/kb/article.aspx?id=10018
Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2413 - Finanční analytici a specialisté v peněžnictví a pojišťovnictví 44 491 35 788
24139 - Ostatní specialisté v peněžnictví a pojišťovnictví 45 268 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.