Přeskočit navigaci

Specialista sociálního pojištění

Charakteristika

Specialista sociálního pojištění koordinuje a metodicky usměrňuje činnost územních správních úřadů v oblasti důchodového pojištění, nemocenského pojištění a v oblasti provádění výběru a vymáhání pojistného na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti.

Činnosti

 • Celostátní koordinace a metodika usměrňování výkonu státní správy v oblasti důchodového a nemocenského pojištění.
 • Implementace práva sociálního zabezpečení Evropských společenství do českého právního řádu.
 • Koncepční a normotvorná činnosti v oblasti výběru pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
 • Koncepční a normotvorné činnosti v oblasti důchodového a nemocenského pojištění.
 • Metodické řízení postupu územních organizačních jednotek v agendách vymáhání a právního zajištění pohledávek, včetně promíjení penále a vymáhání náhrady škody.
 • Provádění školící a konzultační činnost v oblasti rozhodování o dávkách důchodového pojištění s přihlédnutím ke specifikům evropských a mezinárodních agend.
 • Příprava mezinárodních smluv o sociálním zabezpečení.
 • Rozhodování o odvoláních proti rozhodnutím vydaných v prvním stupni (o povolení splátek pojistného a penále, o námitkách proti výkazu nedoplatků, v exekučním řízení).
 • Zajišťování jednotného postupu na úseku kontrol organizací v oblasti plnění úkolů při provádění důchodového a nemocenského pojištění, včetně vedení evidenčních listů důchodového pojištění.
 • Zpracování celostátních analýz vývoje, prognóz a opatření pro zachování finanční rovnováhy důchodového pojištění včetně analýz dopadů právních úprav.
 • Zpracování podnětů k úpravám právních předpis.
 • Zpracovávání ekonomické rozvahy k návrhům koncepce sociálního pojištění a dopadů do úprav v této oblasti včetně návrhu sazeb pojistného.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.