Přeskočit navigaci

Specialista bezpečnosti práce, pracovního prostředí a pracovních podmínek

Charakteristika

Specialista bezpečnosti práce, pracovního prostředí a pracovních podmínek zpracovává koncepci bezpečnosti práce, pracovního prostředí a výkonu inspekce práce. Vyhodnocuje účinnost systému bezpečnosti práce, zpracovává souhrnné analýzy úrovně bezpečnosti práce, pracovních podmínek a pracovního prostředí na celostátní úrovni včetně návrhů systémových opatření.

Činnosti

  • Mezinárodní spolupráci v oblasti bezpečnosti práce a inspekce práce a v oblasti ochrany a podpory zdraví při práci.
  • Monitorování a vyhodnocování nákladů vynakládaných v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s ohledem na produktivitu, efektivnost a kvalitu práce a pracovního prostředí a s tím spojený vliv na lidského činitele a celospolečenské ztráty.
  • Provádění analytických šetření v oblasti bezpečnosti práce, monitorování a vyhodnocování účinnost právních nástrojů.
  • Spolupráce na řešení otázek bezpečnosti práce a bezpečnosti provozu a používání výrobních a pracovních prostředků s ministerstvy a dalšími ústředními orgány státní správy, příslušnými vyššími odborovými orgány a organizacemi zaměstnavatelů a podnikatelů.
  • Spolupráce na zpracování návrhu koncepce a návrhů právních předpisů, týkajících se ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání.
  • Spolupráce na zpracování statistických informací a informačních systémů.
  • Vypracování návrhu koncepce programů vědy a výzkumu v oblasti bezpečnosti práce a v oblasti pracovního prostředí.
  • Vypracování resortní koncepce osvěty a poradenství pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
  • Zabezpečování agendy úhrady nákladů vzniklých odborovým orgánům výkonem kontrolní činnosti nad stavem BOZP u jednotlivých zaměstnavatelů.
  • Zpracování koncepčních záměrů v oblasti bezpečnosti práce a bezpečnosti provozu a používání výrobních a pracovních prostředků, v oblasti pracovního prostředí s ohledem na produktivitu, efektivnost a kvalitu práce a pracovního prostředí a s tím spojený vliv na lidského činitele a zvyšování konkurenceschopnosti zaměstnavatelů, malých a středních podniků.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2149 - Specialisté v oblasti techniky v ostatních oborech 35 577 32 377
21497 - Inženýři bezpečnosti práce a ochrany zdraví 00 33 956

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.