Přeskočit navigaci

Referent specialista povolování staveb

Charakteristika

Referent specialista povolování staveb vykonává na úrovni krajských úřadů, úřadů obcí s rozšířenou působností a stavebních úřadů činnosti požadované stavebním zákonem, s nutnou znalostí problematiky územního rozhodování a stavebního řádu, správního práva a územního plánování.

Činnosti

  • Nařizování odstranění stavby, pořízení zjednodušené projektové dokumentace stavby, provádění nezbytných úprav, provádění udržovacích prací, provedení neodkladné zabezpečovací práce, vyklizení stavby v rámci činnosti obecních stavebních řízení.
  • Oznamování stavebního povolení a rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení, zahájení územního řízení a ústního jednání a místního šetření v rámci činnosti obecních stavebních řízení.
  • Provádění státního stavebního dohledu.
  • Přezkoumávání rozhodnutí o odvolání proti prvoinstančnímu rozhodnutí obecného stavebního úřadu dle správního řádu.
  • Přijímání návrhů nebo zahajování a vedení územního řízení, ohlášení na informační, reklamní a propagační zařízení, vydává povolení na jeho umístění, ohlášení stavebnímu úřadu, žádosti na odstranění stavby a povoluje odstranění stavby, žádosti na poskytnutí státního stavebního příspěvku, žádosti na povolení předčasného užívání stavby před dokončením, vydává rozhodnutí k předčasnému užívání, žádosti na provádění terénních úprav a povoluje provádění terénních úprav, a vydává rozhodnutí o změně stavby před dokončením, žádosti o kolaudační souhlas, žádosti o stavební povolení.
  • Ukládání pokuty za přestupky a správní delikty proti stavebnímu zákonu v rámci činnosti obecních stavebních řízení.
  • Vedení stavebního řízení v rámci činnosti obecních stavebních řízení.
  • Vydávání stavebních povolení, souhlasu s ohlášenou stavbou, kolaudačního souhlasu, souhlasu ke zkušebnímu provozu před vydáním kolaudačního souhlasu, rozhodnutí o změnách v užívání staveb v rámci činnosti obecních stavebních řízení.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2142 - Stavební inženýři 31 106 32 740
21429 - Ostatní stavební inženýři 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.