Přeskočit navigaci

Referent specialista územního rozhodování

Charakteristika

Referent specialista územního rozhodování vykonává na úrovni krajských úřadů, úřadů obcí s rozšířenou působností a stavebních úřadů činnosti požadované stavebním zákonem, s nutnou znalostí problematiky územního rozhodování a stavebního řádu, správního práva a územního plánování.

Činnosti

  • Metodické vedení a výkon dozoru na krajské úrovni nad činností stavebních úřadů ve věcech územního rozhodování.
  • Poskytování informací pro pořizování ÚPD a ÚAP a výkon dalších činností, uložených úřadu stavebním zákonem.
  • Přezkoumávání rozhodnutí o odvolání proti prvoinstančnímu rozhodnutí obecného stavebního úřadu dle Správního řádu.
  • Určování příslušnosti k vedení územního řízení obecních stavebních úřadů v zákonem stanovených případech.
  • Vedení územního řízení (na návrh nebo z vlastního podnětu), oznamuje jeho zahájení, nařizuje ústní jednání a místní šetření.
  • Vydávání povolení na umisťování informačních, propagačních a reklamních zařízení.
  • Vydávání územního souhlasu, územního opatření o stavební uzávěře, územního opatření o asanaci území.
  • Vydávání územních rozhodnutí dle stavebního zákona.
  • Zabezpečování agendy úpravy vztahů v území – předkupní právo, náhrady za změnu v území.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2164 - Specialisté v oblasti územního a dopravního plánování 00 31 543
21640 - Specialisté v oblasti územního a dopravního plánování 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.