Přeskočit navigaci

Referent specialista územního rozhodování

Charakteristika

Referent specialista územního rozhodování vykonává nejnáročnější koncepční a metodické činnosti na všech úrovních státní správy (ústřední správní úřady, krajské úřady, úřady obcí s rozšířenou působností, stavební úřady) se znalostí problematiky územního rozhodování a stavebního řádu, územního plánování, správního práva a s orientací v celkové právní úpravě veřejné správy.

Činnosti

 • Poskytování informací pro pořizování ÚPD a ÚAP a výkon dalších činností, uložených úřadu stavebním zákonem.
 • Přezkoumávání rozhodnutí o odvolání proti prvoinstančnímu rozhodnutí obecného stavebního úřadu dle Správního řádu.
 • Tvorba celostátní koncepce úseku územního rozhodování.
 • Tvorba koncepce dohledu a zajišťování metodické činnosti a podpora uplatňování soudobých poznatků územního plánování, urbanismu a architektury a podpora veřejným zájmům ve výstavbě, zejména při ochraně životů a zdraví, při péči o životní prostředí a při ochraně kulturního, archeologického a přírodního dědictví, koordinace požadavků udržitelného rozvoje území ČR při výkonu územního rozhodování.
 • Tvorba koncepce, metodické vedení a výkon dozoru na krajské úrovni nad činností stavebních úřadů ve věcech územního rozhodování.
 • Určování příslušnosti k vedení územního řízení obecních stavebních úřadů v zákonem stanovených případech.
 • Usměrňování a sjednocování výkonu státní správy a praxe stavebních úřadů při územním rozhodování.
 • Vedení územního řízení a vydávání územních rozhodnutí dle stavebního zákona.
 • Vydávání územního souhlasu.
 • Zabezpečování úkolů v systému ověřování zvláštní odborné způsobilosti úředníků územně samosprávných celků ve spolupráci s Ministerstvem vnitra.
 • Zajišťování aktivní i pasivní legislativy a spolupráce s ostatními dotčenými správními úřady i nevládními organizacemi pro potřeby územního rozhodování.
 • Zajišťováním úkolů ve vztahu k profesním komorám, vyplývajících z autorizačního zákona .

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.