Přeskočit navigaci

Vychovatel v zařízeních sociálních služeb

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013 – 2014. Vychovatel zařízení sociálních služeb provádí výchovně vzdělávací činnost zaměřenou na specifické potřeby klientů se speciálními vzdělávacími potřebami.

Činnosti

 • Komplexní výchova a vzdělávání zaměřené na specifické potřeby klientů se speciálními vzdělávacími potřebami v zařízeních sociálních služeb.
 • Koordinace činnosti vychovatelů ve výchovných skupinách.
 • Metodická a specializovaná poradenská činnost poskytovaná pedagogům, tvorba výchovných a vzdělávacích dokumentů, evaluačních nástrojů a preventivních programů.
 • Plnění úkolů a prací souvisejících s přímou pedagogickou činností.
 • Podněcování osobního vývoje klientů.
 • Preventivní, primárně diagnostická a konzultační činnost, koordinace aplikace speciálně pedagogických postupů, využívání variantních výchovných metod, nových výchovných metod a metod z jiných odvětví a hodnocení jejich účinnosti, spolupráce se specializovanými odborníky.
 • Samostatné uplatnění speciálně pedagogických postupů a provedení specifických pedagogických vyšetření a velmi náročných pedagogických činností.
 • Stanovení a aplikace účinných diagnostických a výchovných metod a postupů v diagnostických ústavech a v diagnostických odděleních domovů pro osoby se zdravotním postižením ve spolupráci s pediatry, neurology, psychiatry a psychology.
 • Stanovení diagnostických a výchovných postupů při výkonu výchovné péče a výchovné práce s adolescenty, spojené s řešením problémů osob v mezních životních situacích ve spolupráci s odborníky z jiných odvětví.
 • Tvorba programů integrace a inkluze klientů se speciálními vzdělávacími potřebami v daném zařízení, poskytování pedagogických konzultačních činností.
 • Vedení evidence o pedagogické činnosti a hodnocení výsledků klientů.
 • Vstupní a průběžná pedagogická diagnostika, posouzení individuálních zvláštností, návrhy opatření pro koncepci výchovné a vzdělávací činnosti, diagnostická a preventivní činnost zaměřená na celkový rozvoj osobnosti a na socializaci, resocializaci a reedukaci včetně navrhování cílených opatření k optimalizaci procesu výchovy a vzdělávání v rámci zařízení sociálních služeb.
 • Vyhodnocení výsledků speciálně pedagogických diagnostických vyšetření a navrhování dalších postupů a opatření.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
23526 - Vychovatelé pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami 00 27 811
23527 - Vychovatelé pro dospělé se speciálními vzdělávacími potřebami 00 29 678

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.