Přeskočit navigaci

Referent specialista územně plánovacích podkladů

Charakteristika

Referent specialista územně plánovacích podkladů vytváří koncepci pořizování územně plánovacích podkladů, pořizuje územně analytické podklady pro potřeby územního plánování a na základě analýz účinnosti systému zpracovává metodické návody pro tvorbu ÚAP.

Činnosti

  • Aktualizace ÚAP - průběžná činnost pořizovatele.
  • Pořizování ÚAP na úrovni obcí s rozšířenou působností a krajů na základě průzkumů území a údajů o území, získávaných od tzv. poskytovatelů údajů a jejich projednání.
  • Pořizování územní studie a vložení dat o jejím pořízení do Evidence územně plánovací činnosti.
  • Sledování návaznosti a koordinace problematiky UAP při vypracovávání dílčích stanovisek k návrhům právních předpisů jiných orgánů.
  • Tvorba metodických návodů pro usměrňování a sjednocování výkonu státní správy a praxi orgánů územního plánování na úseku UAP.
  • Tvorba návrhů právní úpravy UAP – návrhy zákonných i podzákonných právních předpisů v části ÚAP.
  • Vypracovávání celostátních koncepcí tvorby UAP.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2164 - Specialisté v oblasti územního a dopravního plánování 00 31 543
21640 - Specialisté v oblasti územního a dopravního plánování 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.