Přeskočit navigaci

Referent specialista územně plánovací dokumentace

Charakteristika

Referent specialista územně plánovací dokumentace vykonává náročné koncepční činnosti při tvorbě územně plánovací dokumentace (dle zásad územního rozvoje kraje, územních plánů obcí a regulačních plánů dále jen ÚPD).

Činnosti

  • Pořízení návrhu, popř. konceptu ÚPD na základě zadání, s využitím územně analytických podkladů, územních studií, doplňujících průzkumů a rozborů, včetně projednání s dotčenými správními úřady a s veřejností a provedení případného posouzení vlivů na životní prostředí vydání ÚPD opatřením obecné povahy podle správního řádu.
  • Tvorba koncepcí pořizování zásad územního rozvoje kraje.
  • Tvorba koncepcí regulačních plánů
  • Tvorba koncepcí územních plánů.
  • Tvorba metodických podkladů pro usměrňování a sjednocování výkonu státní správy v dané oblasti na úrovni ministerstva, krajského úřadu nebo příslušného obecního úřadu.
  • Vyhodnocování účinnosti pořízené ÚPD a její pravidelná aktualizace.
  • Vymezování zastavěného území.
  • Zajišťování plnění cílů a úkolů územního plánování, stanovených stavebním zákonem při koordinaci tvorby územních plánů, zejména integraci základních faktorů trvale udržitelného rozvoje, ochrany a tvorby životního prostředí, krajiny z hlediska vytváření systémů ekologické stability, koordinace řešení ochrany přírody, ekologie a zemědělského a lesního hospodářství, koncepce ochrany krajiny ve vztahu k osídlení.
  • Zpracovávání podkladů pro návrhy právních předpisů a tvorba dílčích stanovisek k návrhům právních předpisů jiných orgánů.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Correction warning: Write permissions are required on the defined temp directory for the chart image file to be created. To enable you to view the chart this has defaulted to streaming which has a high performance cost over the file based system. Please resolve your permissions issue for this warning to be removed. For more information, please see this kb: http://dotnetcharting.com/kb/article.aspx?id=10018
Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2164 - Specialisté v oblasti územního a dopravního plánování 00 31 543
21640 - Specialisté v oblasti územního a dopravního plánování 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.