Přeskočit navigaci

Referent specialista územně plánovací dokumentace

Charakteristika

Referent specialista územně plánovací dokumentace vykonává náročné koncepční činnosti při tvorbě územně plánovací dokumentace (dle zásad územního rozvoje kraje, územních plánů obcí a regulačních plánů dále jen ÚPD).

Činnosti

  • Pořízení návrhu, popř. konceptu ÚPD na základě zadání, s využitím územně analytických podkladů, územních studií, doplňujících průzkumů a rozborů, včetně projednání s dotčenými správními úřady a s veřejností a provedení případného posouzení vlivů na životní prostředí vydání ÚPD opatřením obecné povahy podle správního řádu.
  • Tvorba koncepcí pořizování zásad územního rozvoje kraje.
  • Tvorba koncepcí regulačních plánů
  • Tvorba koncepcí územních plánů.
  • Tvorba metodických podkladů pro usměrňování a sjednocování výkonu státní správy v dané oblasti na úrovni ministerstva, krajského úřadu nebo příslušného obecního úřadu.
  • Vyhodnocování účinnosti pořízené ÚPD a její pravidelná aktualizace.
  • Vymezování zastavěného území.
  • Zajišťování plnění cílů a úkolů územního plánování, stanovených stavebním zákonem při koordinaci tvorby územních plánů, zejména integraci základních faktorů trvale udržitelného rozvoje, ochrany a tvorby životního prostředí, krajiny z hlediska vytváření systémů ekologické stability, koordinace řešení ochrany přírody, ekologie a zemědělského a lesního hospodářství, koncepce ochrany krajiny ve vztahu k osídlení.
  • Zpracovávání podkladů pro návrhy právních předpisů a tvorba dílčích stanovisek k návrhům právních předpisů jiných orgánů.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2164 - Specialisté v oblasti územního a dopravního plánování 00 31 543
21640 - Specialisté v oblasti územního a dopravního plánování 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.