Přeskočit navigaci

Specialista pro oblast mezinárodního práva v civilním letectví

Charakteristika

Specialista pro oblast mezinárodního práva a mezinárodních vztahů se podílí na procesu sjednávání a provádění mezinárodních smluv vztahujících se k civilnímu letectví s přímou aktivní účastí v mezinárodních vládních organizacích při tvorbě evropských nařízení a směrnic včetně podílu na aplikaci do podmínek civilního letectví ČR.

Činnosti

  • Podíl na přípravě a projednávání návrhů základních českých právních předpisů s celostátní působností s promítnutím právních norem upravující společenské vztahy v oblasti civilního letectví vydávané mezinárodními vládními organizacemi a Evropskými společenstvími, jimiž je ČR vázána.
  • Podíl na tvorbě koncepce ochrany civilního letectví před protiprávními činy v souladu s bezpečnostní politikou státu.
  • Příprava podpisů všech mezinárodních smluv a dohod včetně autentifikace textu.
  • Tvorba koncepce uplatnění práva mezinárodních dohod o letecké dopravě a leteckých službách včetně stanovení zásad jejich sjednávání, dodržování a vypovídání.
  • V rámci předmětné agendy jde o zastupování Ministerstva dopravy v mezinárodních vládních organizacích pro civilní letectví.
  • Vedení registru mezinárodních dohod o letecké dopravě a leteckých službách včetně aktuálního přehledu stavu projednávání těchto dohod od jednání na úrovni expertů po jejich publikaci ve Sbírce mezinárodních smluv a registraci v Mezinárodní organizaci pro civilní letectví.
  • Zpracování podkladů odborných stanovisek k návrhům mezinárodních mnohostranných smluv a mezinárodních dohod.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2619 - Specialisté v oblasti práva a příbuzných oblastech jinde neuvedení 47 109 33 965
26195 - Podnikoví právníci 50 323 37 524

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.