Přeskočit navigaci

Specialista pro oblast právních předpisů

Charakteristika

Specialista pro oblast právních analýz a tvorbu českých právních předpisů se specifickým zaměřením na činnost a rozvoj civilního letectví a jeho řídících systémů zajišťuje odbornou analýzu a výklad právních předpisů, vztahujících se k civilnímu letectví včetně unijního práva a průběžně hodnotí působení platné právní úpravy.

Činnosti

  • Analýza a výklad právních předpisů vztahujících se k civilnímu letectví, včetně průběžného hodnocení působení platné právní úpravy.
  • Podíl na přípravě a projednávání návrhů základních českých právních předpisů s celostátní působností s promítnutím právních norem upravující společenské vztahy v oblasti civilního letectví vydávané mezinárodními vládními organizacemi a Evropskými společenstvími, jimiž je ČR vázána.
  • Podíl na přípravě aktů metodického řízení (rezortních normativních instrukcí) uplatňovaných vůči podřízeným správním úřadům.
  • Podíl na tvorbě koncepce ochrany civilního letectví před protiprávními činy v souladu s bezpečnostní politikou státu.
  • Správa a aktualizace odborného názvosloví v civilním letectví.
  • Uzavírání veřejnoprávní smlouvy k provádění výkonu státní správy ve věcech sportovních létajících zařízení.
  • Vedení evidence právních norem v oblasti civilního letectví a návrh na jejich změny a úpravy, včetně právních stanovisek a výkladů.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2619 - Specialisté v oblasti práva a příbuzných oblastech jinde neuvedení 47 109 33 965

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.