Přeskočit navigaci

Specialista rozvoje civilního letectví a jeho řídících systémů

Charakteristika

Specialista pro oblast koncepční činnosti a rozvoj civilního letectví a jeho řídících systémů plní specifické úkoly koncepčního charakteru pro potřeby kontinuálního zajišťování výkonu státní správy civilního letectví v jednotlivých oblastech spravovaného úseku včetně koordinace s mezinárodními systémy civilního letectví.

Činnosti

  • Koordinace civilního letectví v ČR s ostatními ústředními a jinými orgány státní správy, sdruženími a asociacemi působící v ČR.
  • Koordinace projektů rozvoje civilního letectví a jeho řídících systémů, včetně koordinace s mezinárodními systémy a mezinárodní spolupráce v civilním letectví.
  • Podíl na tvorbě koncepce ochrany civilního letectví před protiprávními činy v souladu s bezpečnostní politikou státu.
  • Spolupráce s leteckými úřady jiných států ve věcech mezinárodního civilního letectví.
  • Tvorba prognóz a koncepce rozvoje civilního letectví jako nedílné součásti koncepce a strategie dopravní politiky státu.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2141 - Specialisté v oblasti průmyslového inženýrství a v příbuzných oblastech 37 563 34 775
21414 - Specialisté v oblasti dopravy 35 450 29 482

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.