Přeskočit navigaci

Odborný referent územního samosprávného celku na protidrogovou koordinaci

Charakteristika

Odborný referent územního samosprávného celku pro protidrogovou koordinaci odborně zajišťuje protidrogovou prevenci v územně samosprávném celku (dále jen ÚSC), organizuje a koordinuje akce protidrogové prevence. Vydává odborná stanoviska k projektům a žádostem o finanční podporu v oblasti protidrogové prevence v ÚSC.

Činnosti

  • Metodicky usměrňuje projektové aktivity státních i nestátních institucí v oblasti protidrogové koordinace a prevence v ÚSC.
  • Podílí se na koncepci protidrogové koordinace a prevence v ÚSC.
  • Provádí konzultační a poradenskou činnost v oblasti protidrogové koordinace a prevence v ÚSC.
  • Provádí sociologické výzkumy zaměřené zejména na oblast protidrogové prevence v ÚSC.
  • Přiděluje finanční prostředky pro oblast protidrogové prevence v ÚSC , kontroluje čerpání a užití dotací nebo jiných účelově vázaných rozpočtových prostředků včetně stanovování odvodů a penále za jejich neoprávněné použití nebo zadržení.
  • Spolupracuje při monitoringu, analýzách v oblasti protidrogové koordinace v ÚSC.
  • Spolupracuje při přípravě náročných výchovných, kulturních, vzdělávacích, publikačních a osvětových akcích ve vztahu k protidrogové prevenci v ÚSC, a to i v mezinárodním měřítku.
  • Vydává odborná stanoviska k projektům a žádostem o finanční podporu v oblasti protidrogové koordinace a prevence v ÚSC.
  • Zabezpečuje úkoly a priority vlády v oblasti protidrogové koordinace a prevence v ÚSC a úzce spolupracuje v uvedených oblastech s příslušnými úřady a institucemi.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Correction warning: Write permissions are required on the defined temp directory for the chart image file to be created. To enable you to view the chart this has defaulted to streaming which has a high performance cost over the file based system. Please resolve your permissions issue for this warning to be removed. For more information, please see this kb: http://dotnetcharting.com/kb/article.aspx?id=10018
Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3343 - Odborní pracovníci v administrativě a správě organizace 26 568 26 432

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.