Přeskočit navigaci

Odborný referent územně samosprávného celku pro národnostní menšiny

Charakteristika

Odborný referent územně samosprávného celku pro národnostní menšiny odborně zajišťuje problematiku národnostních menšin v oblasti výchovné, kulturní, vzdělávací, publikační a osvětové v územně samosprávném celku (dále jen ÚSC). Spolupracuje s občanskými sdruženími národnostních menšin, vydává odborná stanoviska k projektům a žádostem o finanční podporu v oblasti národnostních menšin v ÚSC.

Činnosti

  • Konzultační, poradenská a kontrolní činnost pro oblast národnostních menšin v ÚSC.
  • Podílí se na koncepci rozvoje spolupráce s občanskými sdruženími národnostních menšin v ÚSC.
  • Podílí se na tvorbě koncepce národnostního školství v ÚSC se zaměřením na projekty jednotlivých národností ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a mezinárodními institucemi.
  • Provádí sociologické výzkumy zaměřené zejména na oblast výchovy dětí a mládeže národnostních menšin v ÚSC.
  • Přiděluje finanční prostředky, kontroluje čerpání a užití dotací nebo jiných účelově vázaných rozpočtových prostředků včetně stanovování odvodů a penále za jejich neoprávněné použití nebo zadržení.
  • Spolupracuje při monitoringu, analýzách v oblasti výchovné, kulturní, vzdělávací, publikační a osvětové ve vztahu k národnostním menšinám v ÚSC.
  • Spolupracuje při přípravě náročných výchovných, kulturních, vzdělávacích, publikačních a osvětových akcích ve vztahu k národnostním menšinám v ÚSC, a to i v mezinárodním měřítku.
  • Vydává odborná stanoviska k projektům a žádostem o finanční podporu v oblasti národnostních menšin v ÚSC.
  • Zabezpečuje úkoly a priority vlády v oblasti národnostních menšin v ÚSC a úzce spolupracuje v uvedených oblastech s příslušnými úřady a institucemi.
  • Zajišťuje rozvoj spolupráce s občanskými sdruženími národnostních menšin v ÚSC a to zejména v oblasti výchovné, kulturní, vzdělávací, publikační a osvětové.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3343 - Odborní pracovníci v administrativě a správě organizace 26 568 26 432

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.