Přeskočit navigaci

Odborný referent speciálního vzdělávání

Charakteristika

Odborný referent speciálního vzdělávání zajišťuje výkon státní správy na úseku speciálního vzdělávání. Zabezpečuje dílčí koncepční, metodické, analytické a další práce v oblasti speciálního vzdělávání.

Činnosti

  • Dílčí příprava částí právních předpisů, legislativních a právních stanovisek v oblasti speciálního vzdělávání ve školství (včetně legislativy Evropské unie).
  • Koordinace a metodické usměrňování dílčích oblastí speciálního vzdělávání ve školství včetně rozborové činnosti.
  • Spolupráce při monitoringu, analýzách, metodických, konzultační a poradenských činnostech v oblasti speciálního vzdělávání ve školství.
  • Spolupráce při vyřizování stížností a kontrolní činnosti v oblasti speciálního vzdělávání ve školství.
  • Vydávání odborných stanovisek k projektům a žádostem o finanční podporu v oblasti speciálního vzdělávání ve školství.
  • Vypracovávání dílčích koncepčních, normotvorných a metodických materiálů v oblasti speciálního vzdělávání.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3343 - Odborní pracovníci v administrativě a správě organizace 26 568 26 432
33437 - Odborní pracovníci v oblasti správy školství, kultury a zdravotnictví 28 779 25 515

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.