Přeskočit navigaci

Odborný referent speciálního vzdělávání

Charakteristika

Odborný referent speciálního vzdělávání zajišťuje výkon státní správy na úseku speciálního vzdělávání. Zabezpečuje dílčí koncepční, metodické, analytické a další práce v oblasti speciálního vzdělávání.

Činnosti

  • Dílčí příprava částí právních předpisů, legislativních a právních stanovisek v oblasti speciálního vzdělávání ve školství (včetně legislativy Evropské unie).
  • Koordinace a metodické usměrňování dílčích oblastí speciálního vzdělávání ve školství včetně rozborové činnosti.
  • Spolupráce při monitoringu, analýzách, metodických, konzultační a poradenských činnostech v oblasti speciálního vzdělávání ve školství.
  • Spolupráce při vyřizování stížností a kontrolní činnosti v oblasti speciálního vzdělávání ve školství.
  • Vydávání odborných stanovisek k projektům a žádostem o finanční podporu v oblasti speciálního vzdělávání ve školství.
  • Vypracovávání dílčích koncepčních, normotvorných a metodických materiálů v oblasti speciálního vzdělávání.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Correction warning: Write permissions are required on the defined temp directory for the chart image file to be created. To enable you to view the chart this has defaulted to streaming which has a high performance cost over the file based system. Please resolve your permissions issue for this warning to be removed. For more information, please see this kb: http://dotnetcharting.com/kb/article.aspx?id=10018
Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3343 - Odborní pracovníci v administrativě a správě organizace 26 568 26 432
33437 - Odborní pracovníci v oblasti správy školství, kultury a zdravotnictví 28 779 25 515

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.