Přeskočit navigaci

Odborný referent pro speciální činnosti ve školství

Charakteristika

Odborný referent pro speciální činnosti ve školství je povolání, jehož předmětem je výkon státní správy nebo samosprávy, dílčích koncepčních, metodických, analytických a dalších prací, zpracovávání odborných stanovisek k projektům a žádostem o finanční podporu v oblasti speciálních činností ve školství zaměřených na oblasti speciálního vzdělávání, rovných příležitostí ve školství a prevence sociálně patologických jevů.

Činnosti

 • Dílčí příprava částí právních předpisů, legislativních a právních stanovisek v oblasti speciálních činností ve školství (včetně legislativy Evropské unie).
 • Koordinace a metodické usměrňování dílčích oblastí speciálních činností ve školství včetně rozborové činnosti.
 • Metodické usměrňování projektové aktivity státních i nestátních institucí v oblasti protidrogové koordinace, prevence kriminality nebo v oblasti národnostních menšin v ÚSC.
 • Monitoring, analýzy, konzultační a poradenské činnosti v oblasti speciálních činností ve školství.
 • Podílení se na koncepci rozvoje spolupráce s občanskými sdruženími národnostních menšin v ÚSC.
 • Provádění sociologických výzkumů zaměřených zejména na oblast protidrogové prevence, prevence kriminality nebo národnostních menšin v ÚSC.
 • Příprava náročných výchovných, kulturních, vzdělávacích, publikačních a osvětových akcích ve vztahu k protidrogové prevenci, prevenci kriminality nebo k národnostním menšinám v územně samosprávném celku (dále jen ÚSC), a to i v mezinárodním měřítku.
 • Vydávání odborných stanovisek k projektům a žádostem o finanční podporu v oblasti speciálních činností ve školství, včetně přidělování finančních prostředků, kontroly čerpání a užití dotací nebo jiných účelově vázaných rozpočtových prostředků včetně stanovování odvodů a penále za jejich neoprávněné použití nebo zadržení.
 • Vypracovávání dílčích koncepčních, normotvorných a metodických materiálů v oblasti speciálních činností ve školství.
 • Vyřizování stížností v oblasti speciálních činností ve školství.
 • Zabezpečování úkolů a priorit vlády České republiky v oblastech, speciálního vzdělávání, rovných příležitostí ve školství a prevence sociálně patologických jevů, např. výchova a vzdělávání dětí s vadami řeči, s poruchami učení a chování, s tělesným postižením, mentálním postižením, vícečetným postižením a autismem, prevence ochrany dětí a mládeže, prevence kriminality, protidrogová prevence, problematika národnostních menšin atd.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.