Přeskočit navigaci

Referent specialista speciálního vzdělávání

Charakteristika

Referent specialista pro oblast speciálního vzdělávání komplexně zajišťuje výkon státní správy nebo samosprávy, koncepční, normotvornou, metodickou a analytickou činnost v oblasti speciálního vzdělávání ve školství včetně využívání prostředků ze státního rozpočtu v oblasti speciálního vzdělávání ve školství.

Činnosti

 • Koordinace a spolupráce s profesními pedagogickými iniciativami, s občanskými sdruženími, dalšími seskupeními zabývajícími se speciálním vzděláváním.
 • Plnění úkolů ministerstva v oblastech speciálního vzdělávání, zejména směrem k: výchově a vzdělávání dětí s vadami řeči, s poruchami učení a chování, s tělesným postižením, mentálním postižením, vícečetným postižením a autismem, školám a školským zařízením pro děti s uvedeným postižením ve zřizovatelské kompetenci MŠMT apod.
 • Příprava a pilotní ověřování modelových preventivních programů v zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy.
 • Příprava právních předpisů, legislativních a právních stanovisek v oblasti speciálního vzdělávání.
 • Schvalování učebních dokumentů a učebnic pro školy a školská zařízení, posuzování a schvalování školních tiskopisů v oblasti speciálního vzdělávání.
 • Spolupráce při vyřizování stížností v oblasti speciálního vzdělávání.
 • Spolupráce se zahraničím vyplývající z mezinárodních smluv a ujednání v oblasti speciálního vzdělávání.
 • Tvorba celostátních zásad dotační politiky v oblasti speciálního vzdělávání.
 • Vedení a vyhodnocování pokusného ověřování organizace, forem a obsahu výchovy a vzdělávání v oblasti speciálního vzdělávání.
 • Zajišťování problematiky ESF v oblasti své působnosti.
 • Zpracování koncepčních, normotvorných a metodických materiálů v oblasti speciálního vzdělávání.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2422 - Specialisté v oblasti strategie a politiky organizací 40 948 35 475
24227 - Specialisté v oblasti správy školství, kultury a zdravotnictví 00 34 895

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.