Přeskočit navigaci

Referent specialista pro speciální činnosti ve školství

Charakteristika

Referent specialista pro speciální činnosti ve školství je povolání, jehož předmětem je komplexní výkon státní správy nebo samosprávy, koncepční, metodická a analytická činnost v oblasti speciálního vzdělávání, rovných příležitostí ve školství a prevence sociálně patologických jevů a využívání prostředků ze státního rozpočtu, ze strukturálních fondů a z programů EU pro oblast speciálních činností ve školství.

Činnosti

 • Koordinace a metodické usměrňování územních orgánů státní správy a samosprávy ve školství v oblasti speciálních činností ve školství.
 • Koordinace aktivit v oblasti prevence kriminality, protidrogové prevence nebo v oblasti národnostních menšin v ÚSC.
 • Metodická podpora mezinárodní spolupráce v oblasti speciálních činností ve školství.
 • Provádění konzultační a poradenské činnosti v ucelené oblasti speciálních činností ve školství.
 • Příprava právních předpisů, legislativních a právních stanovisek v oblasti speciálních činností ve školství (včetně legislativy Evropské unie v oblasti dětí a mládeže).
 • Příprava projektových záměrů a tvorba programů prevence kriminality a protidrogové prevence nebo v problematice národnostních menšin v územně samosprávném celku (dále jen ÚSC) na základě zadávaných a průběžně prováděných analýz a jejich vyhodnocování.
 • Samostatné zajišťování sociálněprávního poradenství a sociální práce s občany v krizových situacích v ÚSC.
 • Spolupráce při vyřizování stížností v oblasti speciálních činností ve školství.
 • Stanovování postupů, zásad a metodiky pro poskytování finančních podpor, pro výběr žadatelů o podpory včetně vyhodnocování projektů a spolupráce při vytváření metodiky plánování a provádění kontrol hospodaření se státními dotacemi u příjemců státní dotace.
 • Tvorba celostátních zásad dotační politiky v oblasti speciálních činností ve školství.
 • Zabezpečování úkolů a priorit vlády České republiky v oblastech, speciálního vzdělávání, rovných příležitostí ve školství a prevence sociálně patologických jevů, např. výchova a vzdělávání dětí s vadami řeči, s poruchami učení a chování, s tělesným postižením, mentálním postižením, vícečetným postižením a autismem, prevence ochrany dětí a mládeže, prevence kriminality, protidrogová prevence, problematika národnostních menšin atd.
 • Zajišťování problematiky ESF v oblasti své působnosti.
 • Zajišťování rozvoje v oblasti speciálních činností ve školství.
 • Zpracování koncepčních, normotvorných a metodických materiálů v oblasti speciálních činností ve školství.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.