Přeskočit navigaci

Odborný referent pro tělovýchovu

Charakteristika

Odborný referent pro tělovýchovu zajišťuje výkon státní správy nebo samosprávy v oblasti tělovýchovy ve vymezené oblasti působnosti. V této oblasti se podílí na zpracování koncepce rozvoje tělovýchovy, vydává odborná stanoviska k projektům a žádostem o finanční podporu v oblasti tělovýchovy.

Činnosti

  • Dílčí příprava částí právních předpisů, legislativních a právních stanovisek v oblasti tělovýchovy.
  • Konzultační, poradenské a kontrolní činnosti v oblasti tělovýchovy.
  • Koordinace a metodické usměrňování dílčích oblastí tělovýchovy včetně rozborové činnosti.
  • Monitoring, analýzy a metodické činnosti v oblasti tělovýchovy.
  • Tvorba zásad dotační politiky v dílčí oblasti tělovýchovy.
  • Vydávání odborných stanovisek k projektům a žádostem o finanční podporu v oblasti tělovýchovy, včetně přidělování finančních prostředků, kontroly čerpání a užití dotací nebo jiných účelově vázaných rozpočtových prostředků včetně stanovování odvodů a penále za jejich neoprávněné použití nebo zadržení.
  • Vypracovávání dílčích koncepčních, normotvorných a metodických materiálů v oblasti tělovýchovy.
  • Zajišťuje rozvoj v oblasti tělovýchovy.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3343 - Odborní pracovníci v administrativě a správě organizace 26 568 26 432
33437 - Odborní pracovníci v oblasti správy školství, kultury a zdravotnictví 28 779 25 515

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.