Přeskočit navigaci

Odborný referent územního samosprávného celku pro mládež a zájmové vzdělávání

Charakteristika

Odborný referent územního samosprávného celku pro mládež a zájmové vzdělávání odborně zajišťuje rozvoj oblasti mládeže a zájmového vzdělávání v územním samosprávném celku (dále jen ÚSC). Podílí se na zpracování koncepce rozvoje oblasti mládeže a zájmového vzdělávání, vydává odborná stanoviska k projektům a žádostem o finanční podporu v oblasti mládeže a zájmového vzdělávání v ÚSC.

Činnosti

 • Konzultační, poradenská a kontrolní činnost v oblasti mládeže a zájmového vzdělávání v ÚSC.
 • Koordinace a provádění kontroly činnosti v oblasti investiční výstavby a využití zařízení pro děti a mládež v ÚSC.
 • Koordinace projektů v rámci schváleného programu péče o děti a mládež v ÚSC, zajišťování finančního krytí a provádění kontroly jeho využití.
 • Koordinace výchovného působení domů dětí a mládeže a všech zařízení a hnutí zaměřených na volný čas dětí a mládeže v ÚSC.
 • Metodické a odborné usměrňování ředitelů domů dětí a mládeže a dalších subjektů mládeže v ÚSC, provádění kontrol plnění úkolů vyplývajících z obecně závazných právních předpisů.
 • Podílení se na koncepci rozvoje v oblasti mládeže a zájmového vzdělávání v ÚSC.
 • Přidělování finančních prostředků, kontrola čerpání a užití dotací nebo jiných účelově vázaných rozpočtových prostředků včetně stanovování odvodů a penále za jejich neoprávněné použití nebo zadržení v oblasti mládeže a zájmového vzdělávání v ÚSC.
 • Rozhodování o odvoláních proti rozhodnutí ředitele středisek volného času dětí a mládeže (domů dětí a mládeže apod.) v ÚSC.
 • Sledování mobility mládeže v ÚSC.
 • Sledování vývoje počtu žáků a pedagogických pracovníků domů dětí a mládeže v ÚSC.
 • Spolupráce při přípravě náročných kulturně vzdělávacích akcí v ÚSC, a to i v mezinárodním měřítku.
 • Tvorba monitoringu a analýz v oblasti mládeže a zájmového vzdělávání v ÚSC.
 • Vedení databáze dětských a mládežnických organizací a sdružení v ÚSC.
 • Vydávání odborných stanovisek k projektům a žádostem o finanční podporu v oblasti mládeže a zájmového vzdělávání v ÚSC.
 • Zajišťování organizačně zahraniční výměny mezi družebními městy v ÚSC.
 • Zajišťování rozvoje v oblasti mládeže a zájmového vzdělávání v ÚSC.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3343 - Odborní pracovníci v administrativě a správě organizace 26 568 26 432
33437 - Odborní pracovníci v oblasti správy školství, kultury a zdravotnictví 28 779 25 515

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.