Přeskočit navigaci

Referent specialista pro oblast zájmového vzdělávání

Charakteristika

Referent specialista pro oblast zájmového vzdělávání komplexně zajišťuje výkon státní správy nebo samosprávy v oblasti zájmového vzdělávání. V této oblasti provádí zejména koncepční, metodickou nebo analytickou činnost, posuzuje a analyzuje možnosti využívání prostředků ze strukturálních fondů a z programů EU v oblasti zájmového vzdělávání.

Činnosti

  • Koordinace a metodické usměrňování územních orgánů státní správy a samosprávy ve školství a tvorba koncepce dalšího rozvoje oblasti zájmového vzdělávání.
  • Metodická podpora mezinárodní spolupráce v oblasti dětí a mládeže nebo zájmového vzdělávání.
  • Posuzování a analýza možnosti využívání prostředků (ze strukturálních fondů a z programů EU) pro oblast dětí a mládeže nebo zájmového vzdělávání.
  • Problematika neformálního vzdělávání.
  • Provádění konzultační a poradenské činnosti v ucelené oblasti zájmového vzdělávání.
  • Příprava právních předpisů, legislativních a právních stanovisek v oblasti zájmového vzdělávání (včetně legislativy Evropské unie v této oblasti).
  • Spolupráce při vyřizování stížností v oblasti zájmového vzdělávání.
  • Spolupráce s nestátními neziskovými organizacemi a podpora jejich činnosti.
  • Tvorba celostátních zásad dotační politiky v oblasti zájmového vzdělávání dětí a mládeže.
  • Zpracování koncepčních, normotvorných a metodických materiálů v oblasti zájmového vzdělávání.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2422 - Specialisté v oblasti strategie a politiky organizací 40 948 35 475
24227 - Specialisté v oblasti správy školství, kultury a zdravotnictví 00 34 895

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.