Přeskočit navigaci

Technik plynových zařízení a tepelných soustav

Charakteristika

Technik plynových zařízení a tepelných soustav vypracovává projektovou dokumentaci, řídí a organizuje práce na vymezeném úseku v rozsahu svých oprávnění, dbá na bezpečnost a provozuschopnost zařízení.

Činnosti

 • Dispečerské řízení výroby nebo provozu podle operativních plánů.
 • Dodržování a kontrola zásad bezpečnosti zdraví při práci a zásad požární ochrany.
 • Kontrola dodržování pracovní a technologické kázně při realizaci a provozu plynových zařízení a tepelných soustav.
 • Koordinace jednotlivých fází a účastníků přípravy a realizace investic.
 • Ověřování stavu rozvodu, vlastního zařízení, regulačních a jistících zařízení a měřících přístrojů.
 • Posuzování stavu technického zařízení s průvodní dokumentací.
 • Spolupráce s odbornými útvary na řízení a kontrole kvality procesů a technologických postupů.
 • Vedení provozní technické dokumentace, výkazů a evidencí.
 • Vypracování kompletní projektové dokumentace nebo její příslušné části v rozsahu jeho technické autorizace.
 • Zajišťování technologické přípravy stavebně montážní činnosti a její realizace v rozsahu jeho technické autorizace.
 • Zpracování provozních řádů v souladu s návody k obsluze, údržbě, opravám a montáži plynových zařízení a tepelných soustav v rozsahu jeho technické autorizace.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3112 - Stavební technici 24 943 28 153
31126 - Stavební technici provozní 28 756 28 152

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.