Přeskočit navigaci

Technik plynových zařízení a tepelných soustav

Charakteristika

Technik plynových zařízení a tepelných soustav vypracovává projektovou dokumentaci, řídí a organizuje práce na vymezeném úseku v rozsahu svých oprávnění, dbá na bezpečnost a provozuschopnost zařízení; pro výkon vybraných činností ve výstavbě je nutné být autorizovaný technik v České komoře autorizovaných inženýrů a techniků.

Činnosti

 • Dispečerské řízení výroby nebo provozu podle operativních plánů.
 • Kontrola dodržování pracovní a technologické kázně.
 • Kontrola úplnosti průvodní dokumentace.
 • Koordinace jednotlivých fází a účastníků přípravy a realizace investic.
 • Ověřování stavu rozvodu, vlastního zařízení, regulačních a jistících zařízení a měřících přístrojů.
 • Podílí se na vypracování projektové dokumentace, je-li zpracovávána autorizovaným architektem nebo autorizovaným inženýrem
 • Posouzení stavu technického zařízení s průvodní dokumentací.
 • Provádění technického dozoru na pracovištích.
 • Spolupráce s odbornými útvary na řízení jakosti produkce.
 • Vede realizaci stavby v rozsahu své autorizace
 • Vypracovávání kompletní projektové dokumentace, jestliže celá odpovídá specializaci oboru jeho technické autorizace
 • Vypracovávání příslušné části projektové dokumentace, jestliže odpovídá specializaci oboru jeho technické autorizace
 • Zajišťování materiálu a koordinace jeho dodávky.
 • Zajišťování technologické přípravy stavebně montážní činnosti.
 • Zajišťování úkolů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví.
 • Zpracovávání provozní dokumentace, výkazů a evidencí.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3112 - Stavební technici 25 635 27 521
31126 - Stavební technici provozní 27 211 27 351

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.