Přeskočit navigaci

Autorizovaný inspektor

Charakteristika

Autorizovaný inspektor ověřuje projektovou dokumentaci, její úplnost a správnost, technickou proveditelnost, dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a vydává certifikát k povolení stavby ve zkráceném stavebním řízení a vydává odborný posudek k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.

Činnosti

  • Dohlížení na provádění stavby.
  • Poskytování expertní součinnosti na výzvu stavebního úřadu.
  • Předkládání závazných stanovisek dotčených orgánů a účastníků stavebního řízení a při uplatnění námitek proti provádění stavby předkládání nevypořádaných námitek stavebnímu úřadu.
  • Sestavování kontrolních prohlídek stavby.
  • Spolupráce na odstranění případných chyb v dokumentaci, technické proveditelnosti staveb.
  • Vedení evidence o úkonech a archivace dokumentace po dobu 5 let.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Vydávání osvědčení o proveditelnosti staveb v souladu se stavebním zákonem.
  • Zpracování a vydávání certifikátů, stanovisek a jiných dokumentů k posouzení dokumentace stavby.
  • Zpracování odborného posudku pro vydání kolaudačního souhlasu.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2142 - Stavební inženýři 31 106 32 740
21427 - Stavební inženýři výstavby budov 35 072 00
21428 - Stavební inženýři výstavby inženýrských děl 39 481 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání