Přeskočit navigaci

Technik ekolog pro chemické látky

Charakteristika

Technik ekolog pro chemické látky přípravuje podklady pro koncepce a plány organizace z hlediska managementu chemických látek s cílem minimalizace jejich dopadu na životní prostřed, připravuje podklady pro investiční záměry a zavádí nápravná opatření k odstanění nedostatků v managementu chemických látek.

Činnosti

  • Aplikace předpisů, standardů a činností v oblasti managementu chemických látek na ochranu životního prostředí.
  • Kontrola v jednotlivých složkách životního prostředí z pohledu chemické legislativy.
  • Příprava podkladů pro investiční záměry, změny surovin, meziproduktů a produktů.
  • Příprava podkladů pro koncepce a plány organizace z hlediska managementu chemických látek s cílem minimalizace jejich dopadu na životní prostředí.
  • Spolupráce při tvorbě integrovaných programů a opatření na ochranu životního prostředí v organizaci, vyvolaných legislativou chemických látek nebo jinými aspekty, které mají dopad na životní prostředí.
  • Spolupráce při vzdělávání pracovníků organizace v oblasti managementu chemických látek, především ochrany životního prostředí.
  • Spolupráce s útvary zodpovědnými za funkčnost systému řízení organizace, zavedeného dle příslušných norem a dobrovolných iniciativ v oblasti chemických látek.
  • Vedení informačního systému o chemických látkách vč. vedení registru právních předpisů
  • Zavádění nápravných opatření k odstranění nedostatků v managementu chemických látek, zjištěných kontrolními orgány, interní kontrolou, peticemi, stížnostmi a oznámením občanů.
  • Zavádění opatření organizace respektujících princip předběžné opatrnosti v oblasti managementu chemických látek.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3141 - Technici a laboranti v biologických a příbuzných oborech (kromě zdravotnických) 22 829 25 409
31414 - Technici v oboru ekologie 00 26 843

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.