Přeskočit navigaci

Ekolog specialista pro chemické látky

Charakteristika

Ekolog specialista pro chemické látky spolupracuje při tvorbě integrovaných programů a opratření na ochranu životního prostředí v organizaci, spolupracuje na koncepcích a plánech z hlediska managementu chemických látek a zajišťuje komplexní výkon kontroly v jednotlivých složkách životního prostředí z pohledu chemické legislativy.

Činnosti

 • Iniciace nápravných opatření k odstranění nedostatků v managementu chemických látek, zjištěných kontrolními orgány, interní kontrolou, peticemi, stížnostmi a oznámením občanů.
 • Iniciace opatření organizace respektujících princip předběžné opatrnosti v oblasti managementu chemických látek.
 • Komunikace s orgány státní správy a samosprávy a zájmovými skupinami na základě pověření vrcholovým vedením organizace.
 • Metodické řízení aplikace předpisů, standardů a činností v oblasti managementu chemických látek na ochranu životního prostředí.
 • Řízení tvorby informačního systému o chemických látkách vč. vedení registru právních předpisů.
 • Spolupráce na finančním plánování z pohledu managementu chemických látek.
 • Spolupráce na schvalování investičních záměrů, surovinových, meziproduktových a produktových změn.
 • Spolupráce na úrovni managementu organizace na koncepcích a plánech organizace z hlediska managementu chemických látek s cílem minimalizace jejich dopadu na životní prostředí.
 • Spolupráce při tvorbě integrovaných programů a opatření na ochranu životního prostředí v organizaci, vyvolaných legislativou chemických látek nebo jinými aspekty, které mají dopad na životní prostředí.
 • Spolupráce s útvary zodpovědnými za funkčnost systému řízení organizace, zavedeného dle příslušných norem a dobrovolných iniciativ v oblasti chemických látek.
 • Stanovení obsahu a formy vzdělávání pracovníků organizace v oblasti managementu chemických látek, především ochrany životního prostředí.
 • Vedení příslušné dokumentace o plánování a řízení ochrany životního prostředí v organizaci z pohledu předpisů o chemických látkách.
 • Zajištění komplexního výkonu kontroly v jednotlivých složkách životního prostředí z pohledu chemické legislativy a spolupráce organizace s kontrolními orgány pro dodržování chemické legislativy.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
21430 - Specialisté v oblasti průmyslové ekologie 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.