Přeskočit navigaci

Technik ekolog

Charakteristika

Technik ekolog kontroluje činnost výrobních zařízení z hlediska dopadů činností na životní prostředí, řídí a kontroluje činnost ekologických zařízení, zajišťuje jejich údržbu a vede agendu dílčích úkolů, řídí a koordinuje činnosti pracovníků ekologických zařízení.

Činnosti

 • Měření, sledování a vyhodnocování údajů o látkách, jejichž výroba a užití má významný dopad na životní prostředí.
 • Navrhování preventivních opatření k předcházení vzniku havárií a opatření k jejich minimalizaci a spolupráce na jejich realizaci.
 • Plnění požadavků kladených právními a interními předpisy na předcházení vzniku znečištění a odpadů a nakládání s nimi u původce.
 • Příprava odborných podkladů a stanovisek pro jednání s orgány státní správy a samosprávy.
 • Příprava podkladů pro bilancování materiálových toků v organizaci.
 • Příprava podkladů pro posuzování dopadů opatření v jiných složkách životního prostředí na vznik, množství a nebezpečnost produkovaných odpadů a znečištění (aplikace integrované prevence).
 • Spolupráce na navrhování a zavádění nových technik a nejlepších dostupných technik (BAT).
 • Spolupráce na návrzích změn technologických procesů, modernizačních záměrů a investičních projektů z pohledu produkce odpadů a znečištění a nakládání s nimi.
 • Spolupráce na vzdělávání zaměstnanců.
 • Spolupráce na zavádění, udržování a zlepšování systému environmentálního managementu (EMS) nebo jiného systému řízení.
 • Spolupráce s provozními útvary a všemi relevantními průřezovými útvary (jakosti, plánování a strategického řízení, havarijního řízení, požární prevence, bezpečnosti práce atd.).
 • Vedení příslušné dokumentace a její aktualizace.
 • Vypracování manipulačních a provozních řádů ekologických zařízení a jejich udržování v aktuálním stavu a v souladu s rozhodnutím místně příslušného orgánu ochrany životního prostředí.
 • Zajištění a kontrola činností spojených s analýzou materiálových toků a jejich řízením.
 • Zajištění bezpečného a správného provozu ekologického zařízení v souladu s vydaným povolením a rozhodnutími platnými pro příslušné ekologické zařízení.
 • Zajištění řádné údržby (preventivní, běžné i havarijní) pro zajištění plné provozuschopnosti ekologického zařízení.
 • Zavádění a kontrola plnění požadavků vyplývajících z právních předpisů a technických norem a jejich zapracování do interních předpisů pro provoz zdrojů znečišťování a odpadů.
 • Zpracování podkladů pro hlášení požadovaná právními a interními předpisy.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání