Přeskočit navigaci

Referent státní správy

Charakteristika

Referent státní správy ve vymezené působnosti zajišťuje výkon státní správy v příslušném oboru služby nebo ve vymezené působnosti příslušného úřadu. (PRACOVNÍ VERZE)

Činnosti

  • Konzultační a poradenská činnost v dílčích úsecích správy včetně vydávání stanovisek.
  • Pořizování a vydávání úředních opisů, výpisů a potvrzení.
  • Provádění místních šetření podle daných pokynů.
  • Provádění státního dozoru, státní inspekce nebo státní kontroly podle stanovených postupů ve vymezené působnosti.
  • Příprava a vedení příslušné dokumentace.
  • Příprava rozhodnutí o sankcích za neplnění povinností nebo o jejich prominutí.
  • Příprava řešení přestupků a správních deliktů.
  • Sledování hospodaření nižších organizačních složek státu nebo organizací zřizovaných příslušným správním úřadem.
  • Vedení správních registrů a evidencí podle obecně závazných předpisů
  • Vyměřování poplatků.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání