Přeskočit navigaci

[ L/0 ] Uměleckořemeslné zpracování dřeva

  • Kód oboru: 82-51-L/02
  • Kategorie vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s odborným výcvikem a maturitou
  • Skupina oboru: Umění a užité umění (Kód: 82)
  • Výstupní certifikát: vysvědčení o maturitní zkoušce

Charakteristika přípravy v oboru

V odborné přípravě převažuje praktická složka. Žáci získají ucelený přehled o historickém vývoji výtvarné kultury a příslušného uměleckého řemesla a osvojí si základní výtvarné vyjadřovací techniky. Pro vlastní vytváření uměleckořemeslných výrobků se naučí ovládat tradiční technologické postupy a techniky, získají znalosti o konstruování výrobků, zhotovení technické dokumentace a přípravě výroby daných výrobků. Naučí se ručně opracovávat a strojně obrábět dřevo a zpracovávat další příslušné materiály, včetně použití jednotlivých druhů nářadí, nástrojů, strojů a zařízení, vytvářet konstrukční spoje, provádět povrchové úpravy výrobků, provádět opravy a rekonstrukce poškozených částí původních prací. Odborná příprava probíhá ve třech zaměřeních, tj. v zaměření práce truhlářské, v zaměření práce řezbářské a v zaměření práce čalounické a dekoratérské. Žáci se naučí zhotovovat příslušné rukodělné výrobky a práce, tj. v zaměření práce truhlářské např.: dobový nábytek včetně historických prvků a spojů, zdobných technik, zhotovení intarzií; v zaměření práce řezbářské např.: předměty ornamentální, slohové a dekorativní dřevořezby, zdobné součásti nábytku a interiéru, sochařské reprodukce, intarzie; v zaměření práce čalounické a dekoratérské např.: čalounické výrobky a dekoratérské práce, čalounění jednoduchých a složitých dobových výrobků, kopie dobových prací. V zastoupení zaměření/profilací odborné přípravy se jednotlivé školy liší. Podmínkou přijetí ke vzdělávání v oboru je úspěšné vykonání talentové zkoušky.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy:
Výtvarná výchova, Fyzika, Chemie
Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolventi oboru se uplatní především v jednom z těchto povolání: umělecký truhlář, umělecký řezbář nebo umělecký čalouník a dekoratér. Pro příslušné povolání jsou absolventi připraveni rukodělně zhotovovat náročnější truhlářské výrobky nebo užitkové a dekorativní předměty ze dřeva nebo realizovat čalounické a dekoratérské práce podle návrhů nebo jako repliky původních slohových prací. Dále se uplatní při provádění opravy a obnovy uměleckořemeslných předmětů a prací. Odpovídající činnosti mohou vykonávat buď samostatně, nebo ve firmách zabývajících se tvorbou a výrobou produktů příslušného sortimentu. Absolventi se rovněž mohou uplatnit jako technicko-hospodářští pracovníci. Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách. Například pokračují ve studiu v uměleckých oborech, pedagogických, příp. teorie umění nebo v oborech zpracování dřeva.

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha